10 kwietnia 2017

Omdlenie – kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Omdlenie pracownika

Firma BHP Bezpieczeństwo realizuje profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzamy szkolenia, obejmujące pełny zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi oraz z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych. Poruszane są na nich różnego rodzaju problemy. Poniżej przedstawiamy jeden z […]

19 lutego 2017

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Wypadek - obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Czy mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK! Mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Każdy z nas, kto zauważy sytuację, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. Ten, kto postąpi inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej: Artykuł 162 Kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w […]

5 lutego 2017

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych w mieszkalnych budynkach wysokich

W marcu 2016 r. nasza firma przeprowadziła badanie wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Badanie dotyczyło wysokich, 17 kondygnacyjnych budynków zamieszkania zbiorowego, mieszczących się w centrum Warszawy. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe zlokalizowane były zgodnie z przepisami przy drogach komunikacji ogólnej ( w naszym przypadku były to konkretnie klatki schodowe). Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe […]

3 lutego 2017

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

W styczniu przeprowadziliśmy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy w biurach jednostki administracji publicznej zlokalizowanej na terenie Wyszkowa. Nasi specjaliści wykonali pomiary natężenia oświetlenia luksomierzem – miernikiem do pomiarów natężenia oświetlania LXP-1. Jest to narzędzie spełniające wszystkie wymagania pozwalające na wykonywanie badań oświetlenia, w tym stanowisk pracy. Przygotowania i pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy Przygotowując […]

1 lutego 2017

Szkolenie ppoż w Warszawie

Dlaczego prowadzimy praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie? Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko systemy przeciwpożarowe instalowane w obiektach. To przede wszystkim Człowiek, który musi wiedzieć, w jaki sposób postąpić w przypadku realnego zagrożenia pożarowego. Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy szkolenia ppoż w Warszawie dla ponad 250 pracowników oświaty w zakresie zwalczania pożarów oraz organizacji próbnej […]

28 stycznia 2017

Zabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych

Zabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych jest jedną z wielu usług oferowanych przez naszą firmę. Koniec roku okazał się dla nas bardzo pracowitym okresem. Z początkiem grudnia zostaliśmy poproszeni o wykonanie przeciwpożarowych przejść instalacyjnych w nowo wybudowanej hali produkcyjnej Mennicy Polskiej S. A. zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol. Prace wykonane przez naszych instalatorów polegały na zabezpieczeniu przejść instalacji […]

25 stycznia 2017

Refundacja okularów przez pracodawcę

Refundacja okularów przez pracodawcę potwierdza § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom, nawet praktykantom i stażystom, zatrudnionym na stanowiskach wymagających pracy z monitorem […]

23 stycznia 2017

Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku i wysokość zasiłku

Przez ile dni przysługuje zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoba jest niezdolna do pracy z powodu gruźlicy lub ciąży, wtedy prawo do zasiłku przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni. Jeżeli osoba jest uprawniona do wypłaty wynagrodzenia chorobowego, ten okres również zalicza się do okresu wypłaty […]

20 stycznia 2017

Hydranty – badania wydajności – konserwacja

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty: Zewnętrzne – nadziemne – podziemne Wewnętrzne – natynkowe lub wnękowe – na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku Jak często należy dokonywać badania wydajności hydrantów Zgodnie z § 3 ust. […]

18 stycznia 2017

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego typu odzież ochronna mająca na celu zabezpieczenie pracownika przed potencjalnym zagrożeniem w miejscu pracy. Zgodnie z art. 237 K.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. […]