Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, nazywana również Instrukcją Przeciwpożarową lub Instrukcją Pożarową, to dokument określający zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym obiekcie (budynku, innym obiekcie budowlanym, terenie), którego posiadanie jest wymagane w okresie użytkowania obiektu począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Obowiązek sporządzenia i wdrożenia instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu lub jego części stanowiącej oddzielną strefę pożarową.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi zawierać szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej dobrane indywidualnie pod względem danego obiektu i umieszczone w dwóch podstawowych częściach instrukcji:

 1. Części opisowej – zawierającej m.in. informacje o obiekcie, zadania i obowiązki pracowników, wykaz czynności zabronionych, plany ewakuacji, sposoby zaznajamiania pracowników z treścią instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi, zasady użycia sprzętu przeciwpożarowego, wymagane cele szkoleń pracowników, zasady zabezpieczania prac pożarowo-niebezpiecznych itd.
 2. Część graficznej – zawierającej plany wszystkich kondygnacji obiektu uwzględniające m.in. rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, dróg ewakuacji ilości osób na każdej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach, dostępu do urządzeń dźwigowych, hydrantów, wskazanie dróg dojazdowych, usytuowanie obiektu względem terenów przyległych itd.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przez cały okres użytkowania budynku. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wynika z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Zapoznaj się z pełną treścią rozporządzenia – rozporządzenie MSWiA uszczegóławiające zawartości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest w przypadku, gdy w budynku występuje strefa pożarowa zagrożona wybuchem lub:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Plan obiektu w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Jak wdraża się Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Wskazane wcześniej Rozporządzenie MSWiA reguluje również przebieg procesu wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Przede wszystkim należy przeprowadzić pracownikom i innym osobom korzystającym z obiektu szkolenie przeciwpożarowe, w czasie którego zapoznają się z instrukcją, przyswajając wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Wiedza teoretyczna musi dotyczyć m.in. zakresu odpowiedzialności danych pracowników (norm i zakazów, których należy przestrzegać prewencyjnie) oraz sposobów postępowania w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.

Wiedza praktyczna obejmuje naukę prawidłowej oceny zagrożenia, przekazywania informacji o zagrożeniu, używania sprzętu przeciwpożarowego oraz postępowania w czasie ewakuacji. Szkolenie musi być ewidencjonowane (nazwiska uczestników, data szkolenia, zakres tematyczny) a jego odbycie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Po przeszkoleniu pracowników należy bezwzględnie dbać o przestrzeganie zasad w zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Trzeba pamiętać, że nadrzędnym tworzenia instrukcji i przeprowadzania szkolenia jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a nie jedynie wypełnienie obowiązku prawnego.

Czy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować

Tak, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata, a także wówczas, gdy nastąpią zmiany sposobu eksploatacji obiektu lub zmienią się inne czynniki wpływające na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Aktualizacja musi obejmować również zmiany przepisów i norm. W sytuacjach dużych zmian zasadne jest sporządzenie nowej instrukcji.

Kto ma prawo do opracowywania instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego może opracować osoba:

 1. Posiadająca średnie wykształcenie, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 2. Posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej; tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 3. Posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 4. Która uzyskała uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa.

Zapoznaj się z pełną treścią ustawy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dokumentacja i aktualizacja

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje opracowanie Instrukcji przeciwpożarowej wg standardów oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu MSWiA.

Ponadto świadczymy również usługi związane z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zgodnie z przepisami powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata lub po takich zmianach w budynku, które wpływają na jego warunki ochrony przeciwpożarowej.

Plan z instrukcji ppoż

Dlaczego warto powierzyć nam sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Firma BHP Bezpieczeństwo tworzy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to bardzo ważny dokument, który prawidłowo opracowany i odpowiednio wdrożony pomaga w sposób optymalny chronić ludzkie zdrowie, a nawet życie, środowisko naturalne oraz mienie.

Jej posiadanie i wprowadzenie nie tylko jest wymagane przepisami prawa, ale świadczy również o odpowiedzialności i trosce o dobro pracowników, co buduje prestiż prowadzonej działalności.

Wyspecjalizowani profesjonaliści naszej firmy, nie tylko pomagają spełniać wszystkie wymogi prawne, ale także mają ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Ich opieka merytoryczna pozwala na uniknięcie sytuacji realnego zagrożenia, a sposób organizacji usprawnia przebieg szkoleń dla pracowników. Oznacza to nie tylko wzrost poziomu bezpieczeństwa, ale także efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy. Pouczeni pracownicy są bardziej świadomi swoich obowiązków, a także osobistego wkładu w bezpieczeństwo całości działań danego przedsiębiorstwa.

Ponadto wdrożenie instrukcji pomaga w późniejszym administrowaniu obiektem, wywiązywaniu się z obowiązków prawnych, a także ma wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej.