Oznakowanie ewakuacyjne budynku

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji i drogach pożarowych

Norma PN-N-01256-5:1998 – Znaki bezpieczeństwa.

Powyższa norma dotyczy zasad umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych jak i na drogach pożarowych. Drogi pożarowe, muszą być oznakowane tak, aby umożliwić jednostkom ochrony przeciwpożarowej bezpośredni i szybki dojazd do określonych obiektów ustalonymi drogami w przypadku pożaru.

Gdzie muszą być znaki ewakuacyjne?

Według normy PN-N-01256-5:1998 obiekty budowlane muszą mieć odpowiednio oznakowane drogi ewakuacyjne, po to aby zapewnić szybką i bezpieczną ewakuację ludzi ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem. W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych, możemy przeczytać, że znaki ewakuacyjne muszą być umieszczane w budynkach gdzie są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne (wyjątek stanowią budynki mieszkalne) w taki sposób, aby dostarczały informacje niezbędne do ewakuacji.

Znak ewakuacyjny świecący w ciemności

Oznakowanie ewakuacyjne budynku stanowi bardzo ważny element podczas ewakuacji obiektu. To prawidłowe rozmieszczenie znaków, decyduje o zdrowiu a nawet życiu osób znajdujących się w budynkach. Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne budynku wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. Każdy uczestnik ewakuacji, będzie czuł się bezpieczniej, będąc świadomym tego, że w przypadku nagłego zagrożenia będzie w stanie wydostać się z budynku, w sposób szybki i bezpieczny.

Firma BHP Bezpieczeństwo stawia bezpieczeństwo ludzi na pierwszym miejscu. W związku z tym, aby zapobiec i ograniczyć liczbę poszkodowanych podczas ewakuacji, zajmujemy się oznakowaniem ewakuacyjnym budynków.

Należy pamiętać, że oznakowanie ewakuacyjne budynku jest nieodłącznym elementem towarzyszącym oddaniu budynku do użytkowania. Właściciel budynku odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, którzy się w nim znajdują, to na nim spoczywa odpowiedzialność za oznakowanie ewakuacyjne budynku.

Każdy przedsiębiorca/inwestor musi zdawać sobie sprawę, że oznakowanie ewakuacyjne obiektu jest jego obowiązkiem w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Znaki bezpieczeństwa są jednym z ważnych elementów we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Często spotykane są w tym zakresie kontrole urzędowe, które mogą wykazać nieprawidłowości i kończą się wystawieniem mandatu karnego.

Firma BHP Bezpieczeństwa zadba o prawidłowe (zgodne z Polskimi Normami) oznakowanie ewakuacyjne budynku, co pozwoli uniknąć kary finansowej.

Jaki kształt mają znaki ewakuacyjne i jaką mają barwę?

Znaki ewakuacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta. Oznaczenia ewakuacyjne są barwy zielonej (nie mniej niż 50% powierzchni znaku) i białej fosforescencyjnej. Pozostałe elementy, a także napisy, strzałki, ramki powinny być wykonane w barwie fosforescencyjnej białej. Nie dotyczy to znaków podświetlanych.

Kiedy należy wymienić znaki?

Znaki bezpieczeństwa należy wymienić w momencie gdy dojdzie do uszkodzenia jego nawierzchni, dużych zarysowań oraz kiedy znak bezpieczeństwa straci swoje charakterystyczne właściwości fosforescencyjne (czyli po nagłym usunięciu źródła światła nie będzie świecił się przez 2 godziny).

Na jakiej wysokości należy umieszczać znaki bezpieczeństwa?

Polska Norma PN-N-01 256-5 – ta norma określa zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Najlepiej umieszczać znaki na wysokości 150 cm od podłoża. Jeżeli znaki znajduję się nad drogą ewakuacyjną powinno być umieszczone na wysokości co najmniej 200 cm, prostopadle do kierunku ruchu osób, informowanych o przebiegu kierunku do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Ewentualnie w wypadku nie spełnienia powyższego warunku, powinno się umieścić znaki o rozmiarach dodatkowo powiększonych. Jeżeli chodzi o znaki umieszczane nisko, nie powinny znajdować się na wysokości powyżej 40 cm od podłogi.

Jakich znaków nie powinno się stosować w zakładach, obiektach budowlanych?

Znaki, które nie mają świadectwa dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) ora znaków innych niż ustalone we wzorach określonych w Polskich Normach nie można używać do oznaczenia dróg ewakuacyjnych.