Badanie wydajności hydrantów

Badanie wydajności hydrantów przeprowadzane powinno być w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku. Badanie ma na celu stwierdzenie poprawności działania instalacji hydrantowej. Kluczowym elementem jest uzyskanie odpowiedniej wydajności przepływu wody przy spełnieniu wymagań minimalnego ciśnienia przepływu dla wybranej średnicy hydrantu.

Hydranty to urządzenia, które umożliwiają bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

Przy badaniu wydajności hydrantów kontroluje się również odcinek wężowy, prądownicę, stan zaworów oraz armatury pożarniczej.

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuję usługę w zakresie badań wydajności:

 • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych z hydrantami wewnętrznymi 25, 33, 52
 • sieci wodociągowych przeciwpożarowych z hydrantami zewnętrznymi DN 80, DN 100.

Hydrant jako metafora usług ppoż - badanie wydajności hydrantów

Badanie wydajności hydrantów – procedury

 • kontrola stanu elementów składowych (waż, prądownica, mocowanie, zawór, przewody rurowe),
 • pomiar ciśnienia statycznego oraz dynamicznego hydrantu,
 • sprawdzenie poprawności oznaczenia oraz dostępu do hydrantu.

Nasz firma wykonuje badanie wydajności hydrantów, które prowadzone jest wyłącznie przez osoby posiadające wymagane certyfikaty. Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy protokół przedstawiający charakterystykę wodnego układu przeciwpożarowego.

Do protokołu dołączamy niezbędne certyfikaty potwierdzające przeszkolenie osoby wykonującej badanie oraz zgodność użytego sprzętu. Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane są za pomocą manometrów w klasie 1.6. Nasza Firma posiada polisę ubezpieczeniową gwarantując Państwu bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych badań.

Poniżej przedstawiamy Państwu minimalne wymagania przepływu (dm3/s) dla badanych przez nas hydrantów:

Wydajność nominalna hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych mierzona na wylocie prądownicy podczas poboru wody:

 • hydrantu wewnętrznego DN25 – 1,0 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN33 – 1,5 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN52 – 2,5 dm3/s
 • zaworu hydrantowego DN52 – 2,5 dm3/s

Wydajność na hydrancie zewnętrznym:

 • 5,00 dm3/s – nadziemny / podziemny DN80 – j. osadnicze
 • 10,00 dm3/s – nadziemny / podziemny DN80
 • 10,00 dm3/s – nadziemny DN100
 • 10,00 dm3/s – nadziemny DN150

Próba ciśnieniowa węży pożarniczych

Firma BHP Bezpieczeństwo prowadzi badania węży hydrantowych wszystkich dostępnych średnic i typów, m. in. węże płasko składane Ø25, Ø52 oraz węże półsztywne Ø25, Ø33.

Ważne: Odcinki wężowe powinny być poddawane co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (instalacji wewnętrznej 1,2 MPa ), zgodnie z normami PN-EN 671-1 i PN-EN 671-2.

Przeglądy wykonywane są u Klienta bądź w siedzibie naszej firmy po dostarczeniu Państwu węży zastępczych. Przebadane odcinki wężowe po zakończonych czynnościach zostaną trwale oznakowane datą przeprowadzonej próby. Do każdego przebadanego węża dołączamy certyfikat potwierdzający przeprowadzone badanie oraz dający dopuszczenie węża do użytkowania na kolejne 5 lat. Po badaniu węże są suszone mechanicznie oraz umieszczane w szafkach hydrantowych.

Projektowanie instalacji hydrantowych

Firma BHP Bezpieczeństwo zajmuje się projektowaniem oraz realizacją projektów instalacji wodociągowych i przeciwpożarowych. Oferujemy wykonanie projektu instalacji hydrantowej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Projekt zostanie opracowany w oparciu o aktualne normy PN-EN. Wszystkie projekty uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dodatkowo prowadzimy nadzór autorski w trakcie trwania inwestycji, dzięki czemu jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie realizacji projektu.

Badanie wydajności hydrantów przeprowadzamy na terenie Warszawy i okolic. Zapraszamy do kontaktu.