Opinie PPOŻ

Opinie PPOŻ fachowo nazywane opiniami warunków ochrony przeciwpożarowej są dokumentem zawierającym analizę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.

Opinie przeciwpożarowe mają na celu ułatwienie podmiotom zlecającym, dostosowanie budynku, obiektu budowlanego i terenu do sposobu użytkowania zgodnego z wymaganiami określonymi w przepisach. Przepisy te dotyczą zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie. W opracowanej opinii ppoż wskazywane są ewentualne nieprawidłowości dotyczące rozpatrywanego budynku.

W sytuacji, gdy budynek należy zakwalifikować jako zagrażający życiu ludzi, w opinii ppoż przedstawiamy szereg czynności, które należy przeprowadzić w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku, gdy nie jest możliwe dostosowanie budynku do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy opracować ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo pożarowe w budynku odpowiada jego właściciel, zarządca bądź użytkownik. Należy pamiętać o tym, że „nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Opinie PPOŻ to gwarancja bezpieczeństwa

Jako gwarant odpowiedzialności i bezpieczeństwa, pomagamy zdobyć niezbędne informacje na temat budynku i opracować opinię przeciwpożarową opisującą wyposażenie obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe. Ma to służyć utrzymaniu bezpieczeństwa, zapewnieniu odpowiedniej ilości gaśnic w budynku oraz analizie zachowania warunków ewakuacji z budynku.

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje wykonanie opinii przeciwpożarowych dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Nasza usługa opiera się na opracowaniu opinii dotyczących istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym opinii dotyczących konieczności ich stosowania, prawidłowości itp.

Nasza firma oferuje Państwu szeroki wachlarz usług związanych ze sporządzaniem opinii przeciwpożarowych. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych Specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem opinii ppoż. dla różnego rodzaju obiektów. Jako zakres proponowanych przez nas usług możemy wymienić następujące:

  • sprawdzanie dokumentacji projektowej obiektów pod względem zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • planowanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • tworzenie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • ogólne doradztwo dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Architekt nakreślający plany - opinie ppoż