Zabezpieczenie imprez masowych w zakresie PPOŻ i pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 5. 1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
  2. Ochrony porządku publicznego;
  3. Zabezpieczenia pod względem medycznym;
  4. Zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

W związku z powyższymi przepisami firma BHP Bezpieczeństwo wychodzi naprzeciw organizatorom imprez masowych. Zapewniamy zabezpieczenia przeciwpożarowe i z zakresu pierwszej pomocy.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie medyczne imprezy masowej nasza firma będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednio dobranego Zespołu Ratowników Medycznych w celu zapewnienia 100 % bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Nadzór medyczny obejmuje także zabezpieczenie dróg dojścia i ewakuacji ewentualnych osób poszkodowanych. Jako firma zapewniająca zabezpieczenie imprezy, zajmiemy się rozlokowaniem ratowników medycznych w ten sposób, aby mogli oni dotrzeć do osób poszkodowanych maksymalnie w ciągu 5 minut.

Zdecydowanie, najtrudniejszym zadaniem ratowników jest udzielenie pomocy osobom jej potrzebujących i jednocześnie znajdujących się w tłumie. Aby zachować ład i porządek, całym zespołem medycznym powinna kierować jedna osoba.

Zakres udzielania pierwszej pomocy podczas trwania imprezy masowej:

  • pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia,
  • leczenie na miejscu zdarzenia.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego nasza firma dysponuję kadrą wykwalifikowanych oficerów Państwowej Straży Pożarnej, którzy doradzą w trackie planowania imprezy jak wyposażyć obiekt, aby spełnił wszystkie wymogi w zakresie ochrony ppoż. Dodatkowo awaryjnie stworzymy plan ochronny dla danego obiektu i opracujemy instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się pożaru. To firma BHP Bezpieczeństwo w przypadku zabezpieczenia imprezy masowej pod względem ppoż., zajmie się rozmieszczeniem gaśnic i innych narzędzi mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy. Skontaktujemy się również z Państwową Strażą Pożarną celem dokonania najważniejszych ustaleń dotyczących zabezpieczenia ppoż. danej imprezy.

Zabezpieczenie imprez masowych pod względem ppoż