Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem oraz klasyfikujemy strefy zagrożone wybuchem.

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzenia MSWiA w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Firma BHP Bezpieczeństwo przy współpracy z inwestorami i projektantami tworzy oceny zagrożenia wybuchem. Tak jak nakazuje rozporządzenie wskazują one pomieszczenia zagrożone wybuchem, wyznaczają w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem oraz zawierają opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej.

Czym jest graficzna dokumentacja klasyfikacyjna

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Kto dokonuje oceny zagrożenia wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem zawiera klasyfikację stref zagrożenia wybuchem.

Ważne: Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.

W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Ocena zagrożenia wybuchem