Szkolenie wstępne BHP

Firma BHP Bezpieczeństwo organizuje szkolenia wstępne BHP w formie instruktażu rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie. Podczas szkolenia wstępnego BHP przekazujemy niezbędne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób teoretyczny jak i praktyczny.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP należy przeprowadzić przed dopuszczeniem wszystkich nowo przyjętych pracowników do pracy. Uczestnicy przeprowadzonego przez nas szkolenia BHP zostaną zapoznani z podstawowymi, aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy przepisami i zasadami BHP oraz obowiązującymi w danym zakładzie pracy regulaminami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Schemat szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na dwie podstawowe części:

  • instruktaż ogólny przeprowadzony przez pracownika służby BHP,
  • instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez pracodawcę (osobę kierującą pracownikami).

INSTRUKTAŻ OGÓLNY zobligowani są przejść:

  • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY zapewnia zapoznanie uczestników szkolenia z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na danych stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanym rodzajem pracy,
  • sposobami ochrony przez zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

WAŻNE: Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku pracy.

Odbycie szkolenia wstępnego BHP pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego, którą pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika.
Karta szkolenia wstępnego BHP do pobrania tutaj: Karta szkolenia wstępnego BHP

Ile trwa szkolenie wstępne BHP

Na łączny czas trwania szkolenia wstępnego bhp składa się długość trwania instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny w ramowym programie szkolenia przewiduje dla wszystkich pracowników minimalny czas trwania kształtujący się na poziomie 3 godzin lekcyjnych (po 45 min.), podzielonych na 11 tematów. Natomiast czas trwania instruktażu stanowiskowego uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy i wynosi średnio od 2 do 8 godzin lekcyjnych.

Krótsze instruktaże stanowiskowe znajdują zastosowanie w przypadku pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, np. wykonujących pracę przy użyciu monitorów ekranowych przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Dłuższe instruktaże stanowiskowe będą w praktyce występować wobec pracowników wykonujących prace w narażeniu na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.