Audyt BHP

Audyt i analiza BHP w firmie

Audyt BHP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie służy wyłącznie wytykaniu błędów. To przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie i jednocześnie może uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób pracowników.

Czym jest audyt BHP

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy (włączając w to bezpieczeństwo podwykonawców, kontrahentów itd.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli BHP. Niewypełnienie ciążących zobowiązań może skutkować sankcjami karnymi i przymusem wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym w sytuacji wypadku przy pracy.

Każde tego typu zdarzenie nie tylko obciąża firmę finansowo i naraża na procesy sądowe, ale wpływa także na wizerunek przedsiębiorstwa. Audyt jest zatem rodzajem kontroli mającej na celu sprawdzenie zgodności stanu BHP z obowiązującymi normami. Wykonanie audytu pozwala następnej kolejności na sporządzenie ekspertyzy, w oparciu o którą pracodawca podejmuje działania naprawcze i prewencyjne.

Audyt bhp w zakładzie pracy

Jak przebiega audyt BHP

Rodzaj działań kontrolnych wybiera się indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Pełen zakres audytu może składać się nawet z kilkunastu spotkań z zarządem oraz wybranymi pracownikami firmy, wizytacji obszarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa i przeglądem dokumentacji.

Dostępne dane są następnie analizowane pod kątem ich zgodności z normami. Audytor sporządza raport, w którym nie tylko wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń oraz nieprawidłowości prawnych, ale także przedstawia plan poprawy istniejącego stanu BHP. Na życzenie klienta audyt może być przeprowadzany cyklicznie.

Przeprowadzimy dla państwa audyt bhp w każdej z dziedzin zawodowych
Audyt BHP oferowany przez naszą firmę ma na celu zweryfikowanie warunków zatrudnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia wszelkiego rodzaju niezgodności wskazujemy możliwe rozwiązania mające na celu polepszenie warunków pracy.
Audyt bhp przeprowadzany jest w obecności pracowników, co pozwala na podniesienie świadomości oraz możliwość aktywnego udziału pracowników w analizie.

W trakcie pierwszego spotkania nasi inspektorzy wykonają w Państwa obecności wnikliwą ocenę potrzeb w celu faktycznego stwierdzenia stanu BHP.

Co zostaje objęte analizą w czasie audytu BHP

Zakres audytu, który ma realny wpływ na późniejszą efektywną poprawę warunków BHP w zakładzie pracy powinien obejmować obszary:

 • regulamin pracy,
 • szkolenia BHP (czasookresy),
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • warunki środowiska pracy,
 • system pierwszej pomocy,
 • przystosowanie stanowisk pracy,
 • przystosowanie procesów pracy,
 • badania pracownicze,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,
 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • wyniki badań środowiskowych,
 • transport,
 • magazynowanie,
 • sprawność maszyn i urządzeń,
 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,
 • protokoły z przeglądu budynku, obiektu.

Korzyści audytu BHP dla Twojej firmy

Wynikiem audytu jest raport, dzięki któremu klient uzyska niezbędne informacje dotyczące występujących zagrożeń oraz pojawiających się niezgodności z aktualnie obowiązującymi normami. Oprócz tego udzielamy porad, które umożliwią poprawę istniejącej sytuacji. Posiadanie tego typu wiedzy pomaga w:

 • ograniczeniu ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy,
 • zminimalizowaniu absencji chorobowych pracowników,
 • planowaniu wydatków na infrastrukturę przedsiębiorstwa,
 • administrowaniu mieniem firmy,
 • uniknięciu kar nakładanych przez państwowe organy kontroli,
 • zabezpieczeniu się przed odmową wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe,
 • zabezpieczeniu się na wypadek procesów wytoczonych przez pracowników lub ich rodziny,
 • zabezpieczeniu się przed szkodami materialnymi towarzyszącymi wypadkom.

Zapobieganie występowaniu zagrożeń, a co za tym idzie wypadków przy pracy jest o wiele tańsze i nastręcza mniej problemów niż naprawianie zaistniałych szkód. Jest to także dobry sposób na ukazanie wysokich norm etycznych panujących w firmie, co ma wpływ na pozytywną ocenę pracodawcy w oczach pracowników.

Przeprowadzony audyt bhp stwarza pogląd rzeczywistych potrzeb Klienta oraz pozwala zaproponować odpowiednią ofertę dotyczącą poprawy dokumentacji BHP.
Z każdego przeprowadzonego audytu sporządzany jest raport zbiorczy, w którym przedstawiamy obszary ryzyka wymagające czynności naprawczych.
Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem w Twojej firmie profesjonalnego audytu BHP skontaktuj się z nami.