Klapy dymowe

Klapy dymowe są integralną częścią systemów oddymiania. Klapy dymowe służą do oddymiania, tym samym zmniejszenia temperatury oraz toksyczności gazów pożarowych znajdujących się w pomieszczeniach w trakcie pożaru. Mogą być również używane w procesie wspomagania naturalnej wentylacji pomieszczeń. Wyróżnimy klapy dymowe skośne oraz proste, których zastosowanie determinuje powierzchnia oddymiania.

W zależności od możliwości montażu, klapy dymowe można zastąpić oknami oddymiającymi – fasadowymi umieszczanymi bezpośrednio w elewacji budynku.

Klapy dymowe

SYSTEMY ODDYMIANIA – ZASADA DZIAŁANIA

Dym wytwarzający się w procesie spalania, jest gazem lżejszym od powietrza w skutek czego
przemieszcza się ku górze, docierając do czujki dymu umieszczonej w górnych partiach pomieszczenia wydzielonego pożarowo. Dym oddziałuje na czujnik dymu, który automatycznie przesyła sygnał do centrali oddymiania, uruchamiającej siłownik pneumatyczny / elektryczny unoszący klapę dymową umieszczoną w otworze dachowym lub otwierający klapę dymową umieszczoną w otworze elewacyjnym budynku. Istnieje również możliwość uruchomienia klapy dymowej ręcznie, poprzez przycisk oddymiania lub urządzenia wyzwalające. Po otworzeniu klapy dymowej, w sposób grawitacyjny dym wydostaje się z przestrzeni chronionej. W celu polepszenia naturalnego ciągu powietrza, stosuje się w dowolnych częściach strefy dodatkowe otwieralne elementy doprowadzające masy świeżego powietrza.

Systemy oddymiania skutecznie odprowadzają trujące gazy z budynków objętych pożarem, umożliwiając ewakuację oraz szybsze odnalezienie źródła pożaru. Tworzą w budynku strefy wolne od zadymienia oraz gorących produktów spalania.

SKŁADNIKI SYSTEMU ODDYMIANIA

 • centrala oddymiania,
 • czujka dymu,
 • klapa oddymiająca,
 • okno oddymiające,
 • przycisk oddymiania,

Opcjonalne:

 • okna napowietrzające,
 • czujki pogodowe,
 • podłączenie do centrali sygnalizacji pożaru.

OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ewakuacyjne klatki schodowe oraz przedsionki przeciwpożarowe w budynkach:

 • niskich (N) zawierających strefę pożarową ZL II,
 • średniowysokich (SW), zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • niskim (N) i średniowysokim (SW) zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,

powinny być wydzielone pożarowo, tzn. być obudowane i zamykane drzwiami przeciwpożarowymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

W budynkach wysokościowych oraz budynkach wysokich dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM powinny być zainstalowane urządzenia służące ochronie przed zadymieniem, dodatkowo klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe w budynku wysokim posiadającym strefę PM powinny być w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

PODSTAWOWE RODZAJE WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ KLATKI SCHODOWE

 • wentylacja grawitacyjna: gazy pożarowe odprowadzane są poprzez klapy dymowe umieszczone w dachu budynku lub klapy dymowe (okna oddymiające) umieszczone
  w elewacji budynku,
 • wentylacja mechaniczna: w sposób wymuszony, przy zastosowaniu wentylatorów oddymiających i napowietrzających.

KLAPY DYMOWE W BUDYNKU I OKREŚLENIE NIEZBĘDNEJ ILOŚCI

Ilość klap dymowych zależy od wysokości budynku, w którym zostaną one zamontowane oraz od powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dla budynków średniowysokich (SW) wynosi ona 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, natomiast dla budynków wysokościowych 7,5 %.
Powierzchnia otworów napowietrzających musi być 30 % większa od powierzchni geometrycznej klap dymowych.

Firma BHP Bezpieczeństwo współpracuje z wiodącymi producentami systemów oddymiania budynków, takimi jak :

Producenci systemów oddymiania