Próbna ewakuacja budynków

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Obecnie, zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia z 7 czerwca w 2010 r. w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników: w szczególności szkoły, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać przynajmniej raz na rok jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Próbna ewakuacja budynku na szkoleniach przeciwpożarowych

W związku z powyższym firma BHP Bezpieczeństwo przeprowadza próbne ewakuacje obiektów. Należy pamiętać, że z każdego miejsca w obiekcie – tam gdzie przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki umożliwiającą szybką i przede wszystkim bezpieczną ewakuację. Po przeprowadzonej próbnej ewakuacji nasza firma sporządza protokół, zawierający wykaz nieprawidłowości. Ma to na celu jak najszybsze wprowadzenie zmian, w razie gdyby miała miejsce prawdziwa ewakuacja. Najczęściej zmiany te dotyczą:

 1. Zapewnienia dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 2. Zachowania dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 3. Zapewnienia bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 4. Zabezpieczenia przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 5. Zapewnienia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
 6. Zapewnienia możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
 7. Określa zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z którą zostali zapoznani wszyscy pracownicy (potwierdzili podpisem).

Dodatkowo, sporządzony protokół zawiera szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki ogólnej obiektu, takie jak:

 • Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne obiektu,
 • Warunki ewakuacji,
 • Oznakowanie obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi
  i ewakuacyjnymi, miejsca umieszczenia gaśnic, miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu i gazu,
 • Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe,

Bardzo ważne są umieszczone w protokole uwagi do przeprowadzonej ewakuacji, które pozwalają uniknąć tych samych błędów podczas prawdziwej ewakuacji.

Procedura próbnej, prewencyjnej, ewakuacji budynku wykonanej przez BHP Bezpieczeństwo zwiększa szansę wykonania bezpiecznej ewakuacji pracowników przebywających w danym miejscu w realnej sytuacji zagrażającej zdrowiu a nawet życiu ludzi.

Podstawowe zasady bezpiecznej ewakuacji

 1. Należy postępować zgodnie z zaleceniami osób prowadzących ewakuację.
 2. Osoby, które mają wyznaczone działania ewakuacyjne, powinny jak najszybciej przystąpić do ich realizacji.
 3. Należy jak najszybciej opuścić budynek! Nie wolno skupiać się na zabraniu swoich rzeczy osobistych bądź na wyłączaniu komputera. Należy zabrać tylko najważniejsze rzeczy, tj. telefon i dokumenty.
 4. Należy postępować zgodnie z planem ewakuacyjnym. Nie wolno w jakikolwiek sposób utrudniać ewakuacji.
 5. Należy zachować spokój. Zbiorowa panika tylko utrudni przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji.
 6. Należy udać się do miejsca wyznaczonego jako miejsce zbiórki po ewakuacji.
 7. Należy pozostać na miejscu zbiórki, aż do otrzymania wyraźnego komunikatu o możliwości powrotu na stanowisko pracy.

Pożar w budynku - próbna ewakuacja budynku