Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to zjawisko występujące w każdym środowisku pracy. Firma BHP Bezpieczeństwo w oparciu o analizy stanu warunków pracy i wypadków z nimi związanych, prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy pracowników jak i pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowaniu zagrożeń w środowisku pracy. Nasza firma tworzy od podstaw kulturę bezpieczeństwa, zarówno poprzez postawy, wartości jak i normy zachowań.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek przy pracy - omdlały pracownik leżący na ziemi

Wypadek przy pracy należy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby.

Wypadek przy pracy – postępowanie

Pracownik, który uległ wypadkowi (wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy), jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie powiadomić przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami itp.).

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy wykluczyć możliwość zmian ustawienia maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny.

Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń lub inne zmiany w miejscu wypadku, wydaje pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli istnieje taka konieczność, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgoda może być wydana po ustaleniu z inspektorem pracy i prokuratorem.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego (ze względu na miejsce zdarzenia) inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał takie skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Inspektora pracy PIP można powiadomić o wypadku drogą telefoniczną. W każdym okręgowym inspektoracie pracy prowadzone są całodobowe dyżury telefoniczne.
Należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze punkty.

Postępowanie powypadkowe

 1. Powołanie zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy działa w składzie 2 osobowym i jest uzależniony od charakteru zakładu pracy (wielkości, organizacji itp). W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
 2. Dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych i ochronnych, jeśli to konieczne sporządzenie fotografii miejsca wypadku.
 3. Wysłuchanie poszkodowanego i sporządzenie notatki.
 4. Wysłuchanie świadków wypadku i sporządzenie notatki.
 5. Zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności mogących mieć wpływ na zaistnienie wypadku.
 6. Zasięgnięcie opinii lekarza a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów – w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.
 7. Sporządzenie protokołu powypadkowego.
 8. Dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku – wypadek indywidualny, ciężki, zbiorowy, śmiertelny.
 9. Określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Wszelkie koszty związane z badaniem przyczyn i okoliczności wypadku ponosi pracodawca.

WAŻNE: Przed przesłuchaniem świadek powinien być uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – zwany protokołem powypadkowym.

Firma BHP Bezpieczeństwo sporządzi go za Ciebie! Dodatkowo dopełni wszelkich formalności aby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami prawa. Skontaktuj się z nami, w celu uzyskania szczegółowych informacji.