Audyt PPOŻ

Audyt PPOŻ, czyli audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej polega na analizie istniejącego w budynku stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Przepisy nakładają mnóstwo zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Aby je wszystkie spełnić, niezbędna jest pomoc profesjonalistów z danej branży. W tym celu skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości, dodatkowo chroniąc przed konsekwencjami prawnymi.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • warunków ewakuacji w obiekcie,
 • procedur postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru bądź innego zagrożenia w obiekcie,
 • ważności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • umiejscowienia hydrantów i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • dokumentacji przeciwpożarowej,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową jest odpowiedzialny bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Niedopełnienie aktualnie obowiązujących przepisów grozi sankcjami karnymi, a w przypadku wystąpienia pożaru lub pojawienia się innego zagrożenia może grozić odpowiedzialnością karną, dużymi stratami materialnymi oraz niewypłaceniem ubezpieczenia.

Audyt PPOŻ pozwala zdiagnozować wszystkie nieprawidłowości występujące w obiekcie

Dzięki audytowi PPOŻ przeprowadzonemu przez doświadczonych specjalistów, odpowiednio wcześniej jesteśmy w stanie wyeliminować bądź też poprawić niezgodności, a co za tym idzie uniknąć konsekwencji nakładanych przez uprawnione organy kontroli.

Firma BHP Bezpieczeństwo ustala formę i zakres audytu ppoż. indywidualnie do potrzeb i wymagań Klienta. Dopasowujemy naszą pracę, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Audyt w zakresie ochrony przeciwpożarowej może być przeprowadzony zarówno jednorazowo jak
i cyklicznie.

Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport szczegółowo opisujący wszystkie wykryte niezgodności, które zgodnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej wymagają poprawy. Raport zawiera również ewentualne porady określające sposób naprawy obecnego stanu budynku oraz zawiera instrukcje jak podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem profesjonalnego audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, napisz do nas!

Audyt ppoż, pracownik BHP Bezpieczeństwo