Przygotowanie budynku do odbioru przez Straż Pożarną

Inwestor po zakończeniu budowy, chcąc uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w myśl art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgłasza do organów Państwowej Straży Pożarnej informację o zakończeniu budowy i chęci przystąpienia do użytkowania budynku.

W związku z dużą ilością przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na które należy zwrócić uwagę w przypadku projektowania, budowy obiektów oraz ich dalszej eksploatacji firma BHP Bezpieczeństwo wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferując pomoc w przygotowaniu nowo powstałych obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Proponujemy pomoc w zakresie m.in.:

 • analizy założeń projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektów branżowych w stosunku do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów,
 • opracowania opisu warunków ochrony przeciwpożarowej dla projektowanych obiektów,
 • uzgadniania projektów architektoniczno – budowlanych oraz projektów branżowych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • doradztwa i konsultacji w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych oraz propozycji rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
 • opracowania wykazu podstawowej dokumentacji niezbędnej do przekazania inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru pod kątem wymagań,
 • uczestnictwa w przeprowadzeniu funkcjonalnych prób współdziałania instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przyjęte procedury w scenariuszu pożarowym,
 • wykonywania zabezpieczeń przejść/przepustów instalacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych,
 • dokonywania przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, tj. m.in. przeciwpożarowych wyłączników prądu, systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych z hydrantami 25, 33 i 52 oraz hydrantów zewnętrznych,
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
 • opracowania dokumentacji projektowej oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa i ewakuacji wraz z oznakowaniem budynku w/w znakami, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej oraz polskimi normami,
 • wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic.

Schemat budynku na mapie jako metafora przygotowania budynku do odbioru ppoż