Przegląd gaśnic i legalizacja

Przegląd gaśnic jest obowiązkiem wynikającym z przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zarządcy budynków, są zobowiązani do utrzymania gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz oznaczenia miejsca ich usytuowania.

Gaśnica – jest to urządzenie do gaszenia pożarów, które zgodnie z § 2 pkt. ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r., zaliczane jest do podręcznego sprzętu gaśniczego. Wyróżnić można również agregaty gaśnicze stanowiące jedną lub więcej gaśnic połączonych ze sobą, zaopatrzonych w jedną dyszę.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Szczegółowe dane dotyczące czynności przeprowadzanych w trakcie legalizacji gaśnic oraz ich czasookresów, dostosowane są do dokumentacji techniczno-ruchowej opracowanej przez producenta legalizowanych gaśnic. Należy pamiętać że zgodnie z przepisami gaśnice należy poddawać okresowym przeglądom w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

W związku z powyższym firma BHP Bezpieczeństwo świadczy usługi związane z legalizacją, przeglądem technicznym oraz remontem gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynków, obiektów oraz terenów. W przypadku konieczności remontu / przeglądu gaśnic nasza firma dostarcza gaśnice zastępcze dbając o utrzymanie poziomu bezpieczeństwa w chronionym przez gaśnice obiekcie.

W trakcie dokonywanego przeglądu gaśnic nasi specjaliści zweryfikują również ilość oraz ich rozmieszczenie w chronionej przestrzeni oraz poinformują Państwa o ewentualnych niezgodnościach w zakresie przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu przeglądu gaśnic wystawiany jest protokół potwierdzający sprawność sprzętu oraz termin następnego przeglądu gaśnic.

Gaśnica wisząca na ścianie jako metafora - przegląd gaśnic

Przegląd gaśnic i wyposażanie obiektów

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi związane z wyposażaniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Zajmujemy się doborem rodzaju oraz ilości gaśnic, jak również ich profesjonalnym montażem, rozmieszczeniem i oznakowaniem w budynku. Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz polskich norm. Określamy wymaganą ilość oraz rodzaj środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach dla rozpatrywanego budynku.

Ilość i rodzaj gaśnic, w jakie powinien być wyposażony obiekt, zależy od powierzchni
i przeznaczenia tego obiektu, występujących w nim materiałów oraz urządzeń i instalacji.

Wg § 33 ww. rozporządzenia gaśnice muszą być rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

 • przy wejściach do budynków,
 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.

W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli powalają na to istniejące warunki.

Należy zwrócić również uwagę, że przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być wzięte pod uwagę następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Gaśnic nie powinniśmy umieszczać w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła oraz uszkodzenia mechaniczne. Powyższe może doprowadzić do uszkodzenia gaśnicy.

Sprzedaż gaśnic

Oferujemy Państwu urządzenia gaśnicze wszystkich grup pożarów, m. in. :

 • gaśnice i agregaty proszkowe,
 • gaśnice i agregaty śniegowe,
 • gaśnice pianowe,
 • gaśnice wodne, tzw. mgłowe,
 • samoczynne urządzenia gaśnicze,
 • urządzenia GSE do sprzętu komputerowego.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia gaśnicze firm takich jak:

 • KZWM Ogniochron
 • Silesjan Gaz
 • GZWM
 • GAZ-TECH

Jeżeli nie masz pewności, czy sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się w budynku oznakowany jest w sposób prawidłowy lub oznakowanie ewakuacyjne / bezpieczeństwa budynku jest prawidłowe, sprawdź: oznakowanie ewakuacyjne budynku.