Archiwa kategorii: Usługi PPOŻ

Badanie hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Badanie hydrantów to obowiązek

Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którymi urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Badanie hydrantów przeciwpożarowych

Wydajność hydrantów

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary).

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący:

– hydrant DN-25 : 1 dm3/s,
– hydrant DN-33: 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s,
– hydrant DN-80 : 10 dm3/s,
– hydrant DN-100 : 15 dm3/s .

Przeglądy hydrantów – nieprawidłowości

W trakcie powadzonych przeglądów często stwierdzamy nieprawidłowości, jakie pozostawili po sobie konserwatorzy innych firm lub firmy wykonawcze w przypadku nowych obiektów.

Do najczęstszych nieprawidłowości, które stwierdzamy podczas badania hydrantów wewnętrznych jest brak w szafkach hydrantowych prądownicy lub węża, które są integralnymi elementem hydrantu wewnętrznego. Często również zdarza się, że wąż posiada jeszcze taśmy transportowe, które uniemożliwią jego zadziałanie podczas próby napełnienia wodą.

Ostatnio nasz konserwator spotkał się z przypadkiem, gdzie nie było pokrętła zaworu hydrantowego, a sam wąż nie był podłączony do zaworu. Brak bieżącej konserwacji może również doprowadzić do powstania osadu w rurach, co podczas wypływu wody zablokuje prądownice.

Powyższe przykłady potwierdzają, że przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowane firmy, zatrudniające profesjonalnych konserwatorów PPOŻ.

Zapchany i zakurzony hydrant

Hydranty zewnętrzne

W zależności od wielkości obiektu oraz jego rodzaju, właściciel obiektu powinien zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych. Obowiązek zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę hydrantów zewnętrznych wynika z „§ 3.1-2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.” W przypadku gdy na sieci wodociągowej występują hydranty zewnętrzne podziemne lub nadziemne, muszą one posiadać wydajność nie mniejszą niż założona dla konkretnego budynku. Ilość wody z hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

tabelka

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

nowo powstałej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wykonaliśmy zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych przechodzących przez przedsionek przeciwpożarowy klatki schodowej.

Zabezpieczenia ppoż tras kablowych są bardzo istotne ze względu na konieczność zapewnienia dostaw w energię elektryczną do urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania pożaru. Obudowa dzięki swoim właściwościom stanowi zabezpieczenie znajdujących się w niej przewodów elektrycznych. To z kolei gwarantuje zapewnienie dostaw energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych w założonym czasie.

Zabezpieczenie ppoż tras kablowych w budynku

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych – technika wykonania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów kablowych zrealizowaliśmy przy zastosowaniu materiałów firmy PROMAT zapewniając obudowie parametr odporności ogniowej EI 60.

EI 60 oznacza zapewnienie szczelności oraz izolacyjności ogniowej wnętrza zabudowy przeciwpożarowej przez 60 minut czasu trwania pożaru.
W skład użytych materiałów wchodziły płyty Promatect L-500 o grubości 40 mm oraz materiały uszczelniające łączenia płyt, oraz wyjścia instalacji z zabudowy, takie jak: PROMASEAL Mastic oraz PROMASTOP Coating.
Zgodnie z przedstawionym projektem, zabudowa została wykonana trój oraz czterostronnie, mocując ją do stropu lub zapewniając nośność za pośrednictwem stalowych zawiesi.

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych w budynku

Przepusty ppoż

Zabezpieczeniu ppoż podlegały również przewody wychodzące z obudowy. Były to trasy kablowe wchodzące do szachtów elektrycznych zlokalizowanych bezpośrednio przy przedsionku przeciwpożarowym. Były to również przewody wychodzące bezpośrednio z wykonanej zabudowy ppoż. Stworzone w ten sposób przepusty przeciwpożarowe posiadają odporność ogniową pomniejszoną do parametrów pożarowych przegrody (m.in. zabudowy PROMAT) osiągając minimalną wymaganą wartość odporności ogniowej 60 minut (EI60).

Rzetelność realizacji zabezpieczeń ppoż

Ze względu na ograniczony czas realizacji w związku z planowym terminem odbioru budynku, nasza firma wykonała zabudowę wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zaledwie w 12 godzin roboczych.
BHP Bezpieczeństwo stawia na jakość świadczonych usług, zapewniając profesjonalne wykonanie powierzonych robót. Dostosowujemy się przy tym do terminów określanych przez zleceniodawców.

Podstawa prawna:

§ 232 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015. Poz. 1422)
„Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4×1,4. Ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych – z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 wykonane z materiałów niepalnych …”

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych w mieszkalnych budynkach wysokich

W marcu 2016 r. nasza firma przeprowadziła badanie wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Badanie dotyczyło wysokich, 17 kondygnacyjnych budynków zamieszkania zbiorowego, mieszczących się w centrum Warszawy. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe zlokalizowane były zgodnie z przepisami przy drogach komunikacji ogólnej ( w naszym przypadku były to konkretnie klatki schodowe).

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe stanowią urządzenia przeciwpożarowe zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w razie wystąpienia pożaru.

Przedmiotem badania były hydranty wewnętrzne wyposażone w wąż półsztywny o nominalnej średnicy 25 mm. Wydajność przepływu wody takich hydrantów nie może być niższa niż 1 l/s oraz zawory hydrantowe DN-52, z których powinniśmy uzyskać przepływ minimalny równy 2,5 l/s.

Przeciwpożarowy hydrant wewnętrzny

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych pod kątem ciśnienia

W trakcie prowadzonych badań wydajności nasz konserwator uzyskał ciśnienie dynamiczne nie wyższe od minimalnego wymagania 0,2 MPa dla najbardziej niekorzystnie położonego hydrantu / zaworu.

Biorąc pod uwagę wysokość budynku i najwyższą kondygnację, na której zlokalizowane były hydranty konieczne było zainstalowanie zestawu hydroforowego podnoszącego oraz utrzymującego ciśnienie wody w hydrantach.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ilości hydrantów wewnętrznych w budynkach wysokich, na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach położonych powyżej 25 m, zbadano po dwa hydranty wewnętrzne na każdym pionie hydrantowym. Na kondygnacjach nie wymienionych powyżej umieszcza się po jednym hydrancie wewnętrznym.

WAŻNE !
Pamiętaj, że regularne, przeprowadzone co najmniej raz w roku badanie wydajności hydrantów wewnętrznych podnoszą bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz zwiększają szanse na ratunek życia ludzkiego oraz mienia.

Po przeprowadzonym badaniu hydrantów wewnętrznych zarządca otrzymał od nas protokół potwierdzający spełnienie wymagań wydajności do celów przeciwpożarowych.

Więcej na temat badania wydajności hydrantów można przeczytać na stronie: Hydranty – badania wydajności i konserwacja

Szkolenie ppoż w Warszawie

Dlaczego prowadzimy praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie? Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko systemy przeciwpożarowe instalowane w obiektach. To przede wszystkim Człowiek, który musi wiedzieć, w jaki sposób postąpić w przypadku realnego zagrożenia pożarowego.

Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy szkolenia ppoż w Warszawie dla ponad 250 pracowników oświaty w zakresie zwalczania pożarów oraz organizacji próbnej ewakuacji z obiektów. Szkolenia były podzielone na dwa bloki tematyczne, teoretyczny oraz praktyczny związany z możliwością użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Celem szkolenia ppoż. była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów przeciwpożarowych,
 • postępowania na wypadek pożaru,
 • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie ppoż w części teoretycznej

W części teoretycznej zrealizowano program dotyczący przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Omówiono zagrożenia pożarowe występujące w budynku i na stanowiskach pracy oraz zasady przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W trakcie szkolenia, nasi słuchacze dowiedzieli się również, w jaki sposób należy postępować na wypadek pożaru oraz jak zachować się w przypadku konieczności ewakuacji z obiektu uwzględniając podział obowiązków wg zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy. Na szkoleniu nie zabrakło również informacji nt. sposobu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie - gaszenie pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśnizcego

 

Praktyczne szkolenie ppoż

W części praktycznej nasz charyzmatyczny wykładowca zaprezentował słuchaczom sposoby właściwego i efektywnego użycia zastosowanego w obiekcie sprzętu przeciwpożarowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na ugaszeniu przez każdego z uczestników szkolenia pożaru symulowanego przy użyciu gaśnic będących na wyposażeniu obiektu. Nasz specjalista z długoletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaprezentował również możliwość użycia koca gaśniczego jako urządzenia ograniczającego dopływ utleniacza do miejsca pożaru.

Po zakończeniu prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. wszystkie osoby przeszkolone otrzymują Certyfikaty szkolenia oraz podpisują oświadczenia o odbyciu szkolenia, które stanowią element dokumentacji personalnej pracownika w aktach osobowych.

Zachęcamy firmy do organizowania systematycznych szkoleń ppoż na terenie Warszawy i okolic. Bezpieczeństwo pracowników zależy w dużej mierze od posiadanej wiedzy oraz od umiejętności zachowania się podczas realnego zagrożenia pożaru.

 

Zabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych

Zabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych jest jedną z wielu usług oferowanych przez naszą firmę. Koniec roku okazał się dla nas bardzo pracowitym okresem. Z początkiem grudnia zostaliśmy poproszeni o wykonanie przeciwpożarowych przejść instalacyjnych w nowo wybudowanej hali produkcyjnej Mennicy Polskiej S. A. zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol.

Prace wykonane przez naszych instalatorów polegały na zabezpieczeniu przejść instalacji kablowych przez wydzielone strefy pożarowe hali oraz pomieszczeń technicznych.
Do wykonania przepustów instalacyjnych użyto najwyższej jakości materiałów m.in. masy ogniochronnej PROMASTOP COATING zapewniającej ochronę szczelności oraz izolacyjności ogniowej na poziomie 120 min (EI 120). Łącznie wykonano ponad 100 przepustów przeciwpożarowych.

foto-mapaZabezpieczenia ppoż przepustów instalacyjnych

 

Kolejnym etapem prac zrealizowanych przez naszą firmę było wykonanie przepustów wodo i gazoszczelnych, dla instalacji wychodzących w części podziemne budynku. Przepusty wykonano w technologii żywic samoutwardzalnych zapewniających gazoszczelność do
1,5 bar. Łącznie w powyższej technologii wykonano blisko 30 przejść instalacyjnych.

Hydranty – badania wydajności – konserwacja

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty:

 • Zewnętrzne
  – nadziemne
  – podziemne
 • Wewnętrzne
  – natynkowe lub wnękowe – na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku

Jak często należy dokonywać badania wydajności hydrantów

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych do których należy zaliczyć m.in. hydranty powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

hydranty

 

Hydranty i ich oznakowanie

Miejsce lokalizacji hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych, a także same szafki hydrantowe należy oznakować tablicą wyobrażającą umieszczony na czerwonym tle biały, nawinięty na szpulkę wąż. Mówią o tym przepisy PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa – „Hydrant wewnętrzny”.

Przegląd i konserwacja odcinków wężowych półsztywnych i płasko składanych

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów odcinki wężowe powinny być poddawane co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (instalacji wewnętrznej 1,2 MPa), zgodnie z normami PN-EN 671-1 i PN-EN 671-2.

Na czas wykonywania przeglądów szczelności dostarczone powinny zostać odcinki wężowe zastępcze. Przebadane odcinki wężowe po zakończonych czynnościach powinny być trwale oznakowane datą wykonania próby ciśnieniowej. Dodatkowo powinno zostać dołączone „świadectwo badania” lub zapis w protokole powykonawczym.

Odcinki wężowe, które nie przejdą pomyślnie próby ciśnieniowej podczas badania, powinny zostać wymienione na nowe lub inne używane, ale spełniające parametry normowe i wytrzymałościowe. W przypadku zastosowania odcinków wężowych używanych należy zwrócić uwagę na okres ich przydatności (rok produkcji lub datę wykonania ostatniej próby szczelności).

Dokumentacja przeglądów i konserwacji hydrantów

Po przeglądzie i przeprowadzeniu badania wydajności hydrantów wewnętrznych powinny one zostać oznakowane „kontrolką badania hydrantu”. Oprócz tego powinien zostać dołączony protokół potwierdzający wykonanie czynności konserwacyjnych. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać trwale zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać:

 • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
 • wyniki przeglądów,
 • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
 • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
 • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testu,
 • wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych.

Protokoły powykonawcze są dokumentami identyfikującymi osoby wykonujące przegląd, czyli osoby te ponoszą odpowiedzialność za swoje czynności.