Miesięczne archiwum: luty 2017

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Czy mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK! Mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Każdy z nas, kto zauważy sytuację, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. Ten, kto postąpi inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej:
Artykuł 162 Kodeksu karnego:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Etapy udzielania pierwszej pomocy

Większość sytuacji, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rannej bądź nieprzytomnej, wywołuje u świadków zdarzenia ogromny stres i panikę. Opisane emocje nie sprzyjają podejmowaniu logicznych i trafnych decyzji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie lub nawet życie.

Istnieje uniwersalny schemat, opisujący, jakie czynności powinny następować po sobie i krok po kroku prowadzi nas przez najważniejsze etapy udzielania pierwszej pomocy. Taki schemat zdecydowanie ułatwi nam przeprowadzenie udanej akcji ratunkowej. Dodatkowo będziemy pamiętali o jej najważniejszych elementach.

Musimy jednak zwrócić uwagę, na różnorodność sytuacji oraz okoliczności zdarzeń. One utrudniają, lub czasem nawet uniemożliwiają znalezienie idealnego schematu postępowania. Każdy przypadek jest inny i należy zdać się także na własne umiejętności i analizę sytuacji.

Wypadek - obowiązek udzielania pierwszej pomocy

 

Poniżej dla przypomnienia, 5 głównych etapów udzielania pierwszej pomocy.

  1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  2. Ocena stanu poszkodowanego.
  3. Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych.
  4. Wezwanie pomocy.
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udzielania pierwszej pomocy bądź uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, skontaktuj się z naszym biurem.

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych w mieszkalnych budynkach wysokich

W marcu 2016 r. nasza firma przeprowadziła badanie wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Badanie dotyczyło wysokich, 17 kondygnacyjnych budynków zamieszkania zbiorowego, mieszczących się w centrum Warszawy. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe zlokalizowane były zgodnie z przepisami przy drogach komunikacji ogólnej ( w naszym przypadku były to konkretnie klatki schodowe).

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe stanowią urządzenia przeciwpożarowe zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w razie wystąpienia pożaru.

Przedmiotem badania były hydranty wewnętrzne wyposażone w wąż półsztywny o nominalnej średnicy 25 mm. Wydajność przepływu wody takich hydrantów nie może być niższa niż 1 l/s oraz zawory hydrantowe DN-52, z których powinniśmy uzyskać przepływ minimalny równy 2,5 l/s.

Przeciwpożarowy hydrant wewnętrzny

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych pod kątem ciśnienia

W trakcie prowadzonych badań wydajności nasz konserwator uzyskał ciśnienie dynamiczne nie wyższe od minimalnego wymagania 0,2 MPa dla najbardziej niekorzystnie położonego hydrantu / zaworu.

Biorąc pod uwagę wysokość budynku i najwyższą kondygnację, na której zlokalizowane były hydranty konieczne było zainstalowanie zestawu hydroforowego podnoszącego oraz utrzymującego ciśnienie wody w hydrantach.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ilości hydrantów wewnętrznych w budynkach wysokich, na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach położonych powyżej 25 m, zbadano po dwa hydranty wewnętrzne na każdym pionie hydrantowym. Na kondygnacjach nie wymienionych powyżej umieszcza się po jednym hydrancie wewnętrznym.

WAŻNE !
Pamiętaj, że regularne, przeprowadzone co najmniej raz w roku badanie wydajności hydrantów wewnętrznych podnoszą bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz zwiększają szanse na ratunek życia ludzkiego oraz mienia.

Po przeprowadzonym badaniu hydrantów wewnętrznych zarządca otrzymał od nas protokół potwierdzający spełnienie wymagań wydajności do celów przeciwpożarowych.

Więcej na temat badania wydajności hydrantów można przeczytać na stronie: Hydranty – badania wydajności i konserwacja

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

W styczniu przeprowadziliśmy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy w biurach jednostki administracji publicznej zlokalizowanej na terenie Wyszkowa. Nasi specjaliści wykonali pomiary natężenia oświetlenia luksomierzem – miernikiem do pomiarów natężenia oświetlania LXP-1. Jest to narzędzie spełniające wszystkie wymagania pozwalające na wykonywanie badań oświetlenia, w tym stanowisk pracy.

Przygotowania i pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Przygotowując się do badania natężenia oświetlenia sprawdziliśmy warunki środowiskowe, w jakich mieliśmy prowadzić pomiary i czy mieszczą się w granicach określonych przez producenta aparatury pomiarowej.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonaliśmy w warunkach eksploatacyjnych, po zapadnięciu zmroku.Dodatkowo 30 min. przed rozpoczęciem badania, włączyliśmy urządzenia oświetleniowe wyposażone w żarówki lub halogenowe źródła światła, które miały zostać poddane badaniom. Specjaliści wykonujący pomiary byli ubrani w czarną odzież.

Dodatkowo zanotowaliśmy typ źródeł światła, rodzaj opraw, moc, stopień zabrudzenia, ilość sprawnych i niesprawnych źródeł światła. Na podstawie obserwacji określiliśmy i zanotowaliśmy rodzaj zastosowanego oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone).

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy - oprzyrządowanie

Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia

Wszystkie wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia były zapisywane. Po przeprowadzonym badaniu sporządzono protokół zawierający dane z przeprowadzonego pomiaru. Protokół wręczono pracodawcy, aby dostosował się do zawartych w nim zaleceń.
Zgodnie z normą PN-EN-12464-1: 2012 wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia powinno być zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do uzyskanych wyników.

Przepisy i wskazówki dotyczące natężenia oświetlenia w miejscu pracy

Przepisy BHP nie określają wprost, z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary natężenia oświetlenia. Ostateczną decyzję zawsze powinien podjąć pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto pracodawca powinien ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z Polskimi Normami. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dodatkowo dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności określonej w Polskich Normach. Pracodawca może zlecić pomiar firmie zewnętrznej, od której może zażądać deklaracji zgodności urządzenia, którym przeprowadzane będą pomiary.

WAŻNE: Norma PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie podaje wartości minimalne natężenia oświetlenia, nie określa natomiast maksymalnych wartości. Jednak problemem może być nie tylko niedoświetlenie stanowisk pracy, ale również nadmierne natężenie oświetlenia, dlatego poza parametrami wyznaczonymi w PN istotne są subiektywne odczucia pracowników wpływające na komfort pracy wzrokowej.

W celu utrzymania odpowiedniego natężenia oświetlenia należy zachować oprawy oświetleniowe w czystości, a przepalone żarówki i świetlówki niezwłocznie powinny być wymieniane na nowe o zgodniej barwie z pozostałymi źródłami światła.

Szkolenie ppoż w Warszawie

Dlaczego prowadzimy praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie? Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko systemy przeciwpożarowe instalowane w obiektach. To przede wszystkim Człowiek, który musi wiedzieć, w jaki sposób postąpić w przypadku realnego zagrożenia pożarowego.

Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy szkolenia ppoż w Warszawie dla ponad 250 pracowników oświaty w zakresie zwalczania pożarów oraz organizacji próbnej ewakuacji z obiektów. Szkolenia były podzielone na dwa bloki tematyczne, teoretyczny oraz praktyczny związany z możliwością użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Celem szkolenia ppoż. była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów przeciwpożarowych,
  • postępowania na wypadek pożaru,
  • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie ppoż w części teoretycznej

W części teoretycznej zrealizowano program dotyczący przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Omówiono zagrożenia pożarowe występujące w budynku i na stanowiskach pracy oraz zasady przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W trakcie szkolenia, nasi słuchacze dowiedzieli się również, w jaki sposób należy postępować na wypadek pożaru oraz jak zachować się w przypadku konieczności ewakuacji z obiektu uwzględniając podział obowiązków wg zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy. Na szkoleniu nie zabrakło również informacji nt. sposobu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie - gaszenie pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśnizcego

 

Praktyczne szkolenie ppoż

W części praktycznej nasz charyzmatyczny wykładowca zaprezentował słuchaczom sposoby właściwego i efektywnego użycia zastosowanego w obiekcie sprzętu przeciwpożarowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na ugaszeniu przez każdego z uczestników szkolenia pożaru symulowanego przy użyciu gaśnic będących na wyposażeniu obiektu. Nasz specjalista z długoletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaprezentował również możliwość użycia koca gaśniczego jako urządzenia ograniczającego dopływ utleniacza do miejsca pożaru.

Po zakończeniu prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. wszystkie osoby przeszkolone otrzymują Certyfikaty szkolenia oraz podpisują oświadczenia o odbyciu szkolenia, które stanowią element dokumentacji personalnej pracownika w aktach osobowych.

Zachęcamy firmy do organizowania systematycznych szkoleń ppoż na terenie Warszawy i okolic. Bezpieczeństwo pracowników zależy w dużej mierze od posiadanej wiedzy oraz od umiejętności zachowania się podczas realnego zagrożenia pożaru.