Hydranty – badania wydajności – konserwacja

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty:

 • Zewnętrzne
  – nadziemne
  – podziemne
 • Wewnętrzne
  – natynkowe lub wnękowe – na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku

Jak często należy dokonywać badania wydajności hydrantów

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych do których należy zaliczyć m.in. hydranty powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

hydranty

 

Hydranty i ich oznakowanie

Miejsce lokalizacji hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych, a także same szafki hydrantowe należy oznakować tablicą wyobrażającą umieszczony na czerwonym tle biały, nawinięty na szpulkę wąż. Mówią o tym przepisy PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa – „Hydrant wewnętrzny”.

Przegląd i konserwacja odcinków wężowych półsztywnych i płasko składanych

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów odcinki wężowe powinny być poddawane co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (instalacji wewnętrznej 1,2 MPa), zgodnie z normami PN-EN 671-1 i PN-EN 671-2.

Na czas wykonywania przeglądów szczelności dostarczone powinny zostać odcinki wężowe zastępcze. Przebadane odcinki wężowe po zakończonych czynnościach powinny być trwale oznakowane datą wykonania próby ciśnieniowej. Dodatkowo powinno zostać dołączone „świadectwo badania” lub zapis w protokole powykonawczym.

Odcinki wężowe, które nie przejdą pomyślnie próby ciśnieniowej podczas badania, powinny zostać wymienione na nowe lub inne używane, ale spełniające parametry normowe i wytrzymałościowe. W przypadku zastosowania odcinków wężowych używanych należy zwrócić uwagę na okres ich przydatności (rok produkcji lub datę wykonania ostatniej próby szczelności).

Dokumentacja przeglądów i konserwacji hydrantów

Po przeglądzie i przeprowadzeniu badania wydajności hydrantów wewnętrznych powinny one zostać oznakowane „kontrolką badania hydrantu”. Oprócz tego powinien zostać dołączony protokół potwierdzający wykonanie czynności konserwacyjnych. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać trwale zapisy o wszystkich przeglądach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać:

 • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
 • wyniki przeglądów,
 • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
 • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
 • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testu,
 • wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych.

Protokoły powykonawcze są dokumentami identyfikującymi osoby wykonujące przegląd, czyli osoby te ponoszą odpowiedzialność za swoje czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *