Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

Szkolenia BHP dla pracowników oświaty

Początek roku szkolnego to początek cyklu szkoleń BHP. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego firma BHP Bezpieczeństwo miesiąc wrzesień może zaliczyć do bardzo udanych! Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych. Naszymi słuchaczami byli przede wszystkim pedagodzy. Jednak do grona szkolonych pracowników możemy zaliczyć również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych czy robotniczych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wyszczególnionym w Kodeksie Pracy. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Nasi Specjaliści w ramach szkolenia wstępnego BHP mieli przyjemność przeprowadzić dla pracowników placówek oświatowych instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy .

Dodatkowo firma BHP Bezpieczeństwo na przełomie sierpnia i września przeprowadziła szereg szkoleń okresowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych, których celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Nasi Specjaliści przeszkolili ponad 250 pracowników warszawskich szkół. Programy szkoleń były dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Nasi Specjaliści na szkoleniach pracowników administracyjno-biurowych szczególną uwagę zwracali m.in. na ergonomię pracy. Praca ta często charakteryzuje się monotonią, a pracownik przez większość czasu pozostaje w niezmiennej pozycja ciała. W związku z tym, niezwykle istotne jest zadbanie o jego komfort pracy, który przekłada się niewątpliwie na wydajność pracy oraz zdrowie pracownika.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

W ramach szkoleń bhp osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dołożyliśmy wszelkich starań, aby omówić realne zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków
w pracy. Zwróciliśmy również uwagę na znajomość instrukcji BHP, w zakresie prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy.

Elementy szkolenia BHP

Istotnym elementem szkoleń bhp przeprowadzonych w palcówkach oświatowych było omówienie zagadnień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nasi Specjaliści zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie przerw międzylekcyjnych.

Ważnym elementem szkoleń bhp było także skupienie się na zasadach postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak wypadek osób pozostających pod opieką szkoły czy powstanie pożaru. Niezależnie od grupy zawodowej, nieodzownymi elementami naszych szkoleń były przede wszystkim zagadnienia dotyczące postępowania powypadkowego w związku z wypadkami w pracy czy w drodze do/z pracy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie bhp dla nauczycieli

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

nowo powstałej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wykonaliśmy zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych przechodzących przez przedsionek przeciwpożarowy klatki schodowej.

Zabezpieczenia ppoż tras kablowych są bardzo istotne ze względu na konieczność zapewnienia dostaw w energię elektryczną do urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania pożaru. Obudowa dzięki swoim właściwościom stanowi zabezpieczenie znajdujących się w niej przewodów elektrycznych. To z kolei gwarantuje zapewnienie dostaw energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych w założonym czasie.

Zabezpieczenie ppoż tras kablowych w budynku

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych – technika wykonania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów kablowych zrealizowaliśmy przy zastosowaniu materiałów firmy PROMAT zapewniając obudowie parametr odporności ogniowej EI 60.

EI 60 oznacza zapewnienie szczelności oraz izolacyjności ogniowej wnętrza zabudowy przeciwpożarowej przez 60 minut czasu trwania pożaru.
W skład użytych materiałów wchodziły płyty Promatect L-500 o grubości 40 mm oraz materiały uszczelniające łączenia płyt, oraz wyjścia instalacji z zabudowy, takie jak: PROMASEAL Mastic oraz PROMASTOP Coating.
Zgodnie z przedstawionym projektem, zabudowa została wykonana trój oraz czterostronnie, mocując ją do stropu lub zapewniając nośność za pośrednictwem stalowych zawiesi.

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych w budynku

Przepusty ppoż

Zabezpieczeniu ppoż podlegały również przewody wychodzące z obudowy. Były to trasy kablowe wchodzące do szachtów elektrycznych zlokalizowanych bezpośrednio przy przedsionku przeciwpożarowym. Były to również przewody wychodzące bezpośrednio z wykonanej zabudowy ppoż. Stworzone w ten sposób przepusty przeciwpożarowe posiadają odporność ogniową pomniejszoną do parametrów pożarowych przegrody (m.in. zabudowy PROMAT) osiągając minimalną wymaganą wartość odporności ogniowej 60 minut (EI60).

Rzetelność realizacji zabezpieczeń ppoż

Ze względu na ograniczony czas realizacji w związku z planowym terminem odbioru budynku, nasza firma wykonała zabudowę wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zaledwie w 12 godzin roboczych.
BHP Bezpieczeństwo stawia na jakość świadczonych usług, zapewniając profesjonalne wykonanie powierzonych robót. Dostosowujemy się przy tym do terminów określanych przez zleceniodawców.

Podstawa prawna:

§ 232 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015. Poz. 1422)
„Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4×1,4. Ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych – z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 wykonane z materiałów niepalnych …”

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń w zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niedawno mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenia ppoż dla pracowników Fundacji SCOLAR w Warszawie. Specjaliści z firmy BHP Bezpieczeństwo przeszkolili ponad 100 pracowników.

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR i ćwiczenia ewakuacji

Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uczestnicy mieli możliwość przejścia przez zadymiony namiot – ćwiczenie ewakuacji. W trakcie szkolenia PPOŻ. namiot wypełniony był gęstym sztucznym dymem, który jest całkowicie bezpieczny. Wejście do zadymionego namiotu było dla uczestników ogromnym przeżyciem, które dodatkowo pozwoliło uświadomić sobie, w jakich warunkach można znaleźć się w trakcie trwania pożaru.

Uczestnik szkolenia wchodząc do namiotu ewakuacyjnego kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego według znaków ewakuacyjnych. W trakcie przejścia przez namiot uczestnik musiał zlokalizować i zabrać gaśnicę, którą po wyjściu z namiotu miał za zadanie zgasić płonący obiekt.

Praktyczne ćwiczenie ewakuacji w zadymionym namiocie uczy odpowiedniego zachowania
w sytuacjach nagłych, niebezpiecznych związanych w zadymieniem pomieszczeń. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, każdy uczestnik szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego przełamując w ten sposób swój strach przed użyciem gaśnicy w sytuacji awaryjnej.

Szkolenia ppoż dla pracowników z ćwiczeniami ewakuacji z zadymionego namiotu

Pokaz gaśniczy na szkoleniu ppoż

Szkolenie zostało wzbogacone o pokaz gaśniczy – szkolenie z praktycznego użycia podręcznych urządzeń przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych. Podczas pokazu uczestnicy szkolenia przetestowali użycie koca gaśniczego oraz różnych typów gaśnic.

W trakcie szkolenia PPOŻ. zaprezentowano również zjawisko wykipienia oleju, uzyskując imponującą wielkość płomienia, co z całą pewności uzmysłowiło uczestnikom szkolenia ryzyko z jakim wiąże się dolanie wody do wrzącego oleju.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej spotkało się z ogromną aprobatą uczestników, zapewniając nam motywację do dalszego doskonalenia w zakresie prowadzonych szkoleń przeciwpożarowych.

Szkolenie BHP dla pracowników Trattoria Rucola

Firma BHP Bezpieczeństwo na co dzień przeprowadza profesjonalne szkolenie bhp dla pracowników różnych grup zawodowych.  Ostatnio mieliśmy okazję przeszkolić pracowników sieci restauracji Trattoria Rucola.

Cykl przeprowadzonych szkoleń BHP objął grupę 120 słuchaczy, którą w większości stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Szkolenie BHP dla pracowników restauracji składało się z trzech bloków tematycznych: BHP, PPOŻ oraz zagadnień dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasi pracownicy to zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie BHP i PPOŻ, a także ratownicy medyczni z wieloletnim stażem. Prowadzone przez nas szkolenia to ogromna dawka wiedzy podana w bardzo ciekawej formie.

Szkolenie BHP dla pracowników restauracji w Warszawie

Program szkolenia

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP wyróżniało się wysoką wartością merytoryczną wykładów oraz przystępnością treści przekazywanych przez naszego Specjalistę. Podczas szkolenia bhp staraliśmy się sprostać wymaganiom naszego Klienta. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby wszystkie zorganizowane przez nas szkolenia bhp były ciekawe dla uczestników i pełne profesjonalnych porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończonym szkoleniu bhp każdy uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym BHP.

Szkolenie PPOŻ

Blok poświęcony szkoleniu PPOŻ. wyróżnił się możliwością poznania metod zwalczania pożarów w praktyce. Po przyswojeniu materiału teoretycznego słuchacze mieli możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic oraz koca gaśniczego. Firma BHP Bezpieczeństwo w trakcie szkolenia PPOŻ. zapewniła również możliwość ugaszenia pożaru testowego za pośrednictwem urządzeń przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym oraz wężem półsztywnym.

W trakcie zajęć praktycznych na szkoleniu PPOŻ. uczestnicy przeszli przez zadymiony namiot ewakuacyjny symulujący warunki pożarowe z jakimi mamy do czynienia w przypadku konieczności ewakuacji z budynku.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Po odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w firmie BHP Bezpieczeństwo, każdy uczestnik poznaje reguły udzielania pierwszej pomocy, co będzie mógł swobodnie wykorzystać w prawdziwych sytuacjach ratowania życia.

Szkolenie składało się z wykładu, pokazów, prezentacji oraz co najistotniejsze – ćwiczeń. Praktyczna część szkolenia była dla uczestników niezwykle ciekawa oraz prowadziła przez zabawę do nauki niezwykle ważnych kwestii dotyczących ratowania ludzkiego życia.

Słuchacze mieli również możliwość wykonywania ćwiczeń z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego, w którego skład wchodziły apteczki, materiały opatrunkowe, kołnierze ortopedyczne, nosze, kamizelki symulujące zadławienie i wiele innych. Ponadto wszystkie ćwiczenia wykonywane były na fantomach oraz z wykorzystaniem treningowego defibrylatora (AED).

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy