Miesięczne archiwum: listopad 2017

Audyt BHP w magazynie – na co zwrócić uwagę

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów BHP na terenie firm funkcjonujących w różnych branżach. Ostatnio mieliśmy okazję dokonać przeglądu stanu BHP na terenie jednego z podwarszawskich magazynów.

Na bezpieczeństwo w obiektach magazynowych wpływa wiele czynników. Jednak na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, chcąc spełnić wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom magazynu? Jak powinien wyglądać audyt BHP? Odpowiedź na te pytania zawiera poniższy artykuł.

TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY

W ramach przeprowadzanego audytu BHP nasi Specjaliści sprawdzili, czy w magazynie zostały opracowane zasady ruchu wewnątrzzakładowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pracodawca powinien opracować zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, a także określić maksymalną prędkość środków transportu i komunikacji, uwzględniając szerokości dróg, widoczność i natężenie ruchu. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W związku z powyższym nasi Specjaliści podczas audytu BHP zwrócili szczególną uwagę na oznaczenie dróg transportowych w magazynie, które powinny być wyznaczone za pomocą ciągłych, dobrze widocznych pasów. Barwy należy dostosować do rodzaju nawierzchni (preferowane żółte lub białe). Drogi transportu powinny być wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odległości między mijającymi się pojazdami, pieszymi i pojazdami oraz w celu zachowania dostatecznych odległości od elementów wyposażenia magazynowego.

Minimalne szerokości drogi na odcinkach prostych przedstawia poniższa tabela.
Tabela . Zalecane minimalne szerokości dróg dla środków transportu na odcinkach prostych (wg PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania)

tabela

AUDYT BHP W MAGAZYNIE – SKŁADOWANIE

Kolejnym punktem realizowanego audytu BHP było określenie miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania materiałów. Towar w audytowanym przez naszą firmę magazynie składowany jest na regałach. W związku z tym, nasi specjaliści sprawdzili czy mają one wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz czy są zabezpieczone przed przewróceniem się.

Podczas audytu zwróciliśmy także uwagę, czy na regałach jest zamieszczona widoczna informacja odnośnie maksymalnego obciążenia półek. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się składowanie przedmiotów o największej masie na najniższych półkach regałów. Natomiast przy magazynowaniu przedmiotów, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, należy zapewnić ich stabilność. Dodatkowo trzeba uwzględnić ich środek ciężkości tak, aby zapobiec wywróceniu się lub spadnięciu. Jest to znaczący punkt audytu BHP, który z pewnością ograniczy liczbę wypadków oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa pracowników.

INSTRUKCJE BHP

Następnym krokiem przeprowadzanego przez naszych Specjalistów audytu BHP były zweryfikowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi czy też obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

Instrukcje te powinny wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Do podstawowych instrukcji, jakie powinny znaleźć się na magazynie zaliczamy m.in. instrukcję składowania i magazynowania, instrukcję BHP przy transporcie ręcznym czy też instrukcję BHP przy obsłudze urządzeń transportowych.

WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Ze względu na wykorzystywane w magazynie środki transportu, nasi Specjaliści podczas audytu BHP skupili się także na bezpieczeństwie operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Sprawdzono m.in. czy operatorzy tych wózków posiadają odpowiednie uprawnienia operatora oraz imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy.

Przeglądowi poddano także dokumentację eksploatacyjną używanych środków transportu. Pracodawca przed przekazaniem wózka do użytkowania, jest zobowiązany zapewnić kontrolę jego stanu technicznego. Szczegółowej kontroli podlegają m.in.: układ kierowniczy, układ hamulcowy i napędowy, mechanizmy podnoszenia, oświetlenie, sygnalizacja, urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz urządzenia zabezpieczające.

Kontrola ta powinna być potwierdzona wpisem w dokumentach eksploatacyjnych wózka. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzane kontroli warunków technicznych wózka przez operatora każdorazowo przed rozpoczęciem pracy.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożenia lub nie można go wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia określa rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

W audytowanym przez naszą firmę magazynie do takich prac niewątpliwie należą prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, do których zaliczamy wózki jezdniowe podnośnikowe. Ze względu na wykonywane czynności przez operatora wózka m.in.: podnoszenie ładunków na wysokość powyżej kabiny wózka oraz wstawianie i zdejmowanie przedmiotów z górnych półek regałów wysokiego składowania, istnieje zagrożenie wystąpienia urazu głowy.

Podczas audytu BHP nasi Specjaliści zwrócili więc szczególną uwagę na wyposażenie i stosowanie przez pracowników magazynu środków ochrony indywidualnej w postaci hełmów ochronnych.

Wszystkie powyżej opisane czynniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania magazynu. Dzięki m.in. odpowiednim instrukcjom BHP czy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, wynik przeprowadzonego audytu BHP będzie pozytywny. Nasza firma przeprowadza audyt BHP w celu zweryfikowania warunków w miejscu pracy. Specjaliści oceniają zgodność warunków zastanych w obiekcie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas audytu BHP, wskazujemy wszystkie możliwe rozwiązania zmierzające do polepszenia warunków pracy oraz likwidacji zagrożeń.

Audyt BHP w magazynie

Badanie hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Badanie hydrantów to obowiązek

Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którymi urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Badanie hydrantów przeciwpożarowych

Wydajność hydrantów

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary).

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący:

– hydrant DN-25 : 1 dm3/s,
– hydrant DN-33: 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s,
– hydrant DN-80 : 10 dm3/s,
– hydrant DN-100 : 15 dm3/s .

Przeglądy hydrantów – nieprawidłowości

W trakcie powadzonych przeglądów często stwierdzamy nieprawidłowości, jakie pozostawili po sobie konserwatorzy innych firm lub firmy wykonawcze w przypadku nowych obiektów.

Do najczęstszych nieprawidłowości, które stwierdzamy podczas badania hydrantów wewnętrznych jest brak w szafkach hydrantowych prądownicy lub węża, które są integralnymi elementem hydrantu wewnętrznego. Często również zdarza się, że wąż posiada jeszcze taśmy transportowe, które uniemożliwią jego zadziałanie podczas próby napełnienia wodą.

Ostatnio nasz konserwator spotkał się z przypadkiem, gdzie nie było pokrętła zaworu hydrantowego, a sam wąż nie był podłączony do zaworu. Brak bieżącej konserwacji może również doprowadzić do powstania osadu w rurach, co podczas wypływu wody zablokuje prądownice.

Powyższe przykłady potwierdzają, że przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowane firmy, zatrudniające profesjonalnych konserwatorów PPOŻ.

Zapchany i zakurzony hydrant

Hydranty zewnętrzne

W zależności od wielkości obiektu oraz jego rodzaju, właściciel obiektu powinien zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych. Obowiązek zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę hydrantów zewnętrznych wynika z „§ 3.1-2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.” W przypadku gdy na sieci wodociągowej występują hydranty zewnętrzne podziemne lub nadziemne, muszą one posiadać wydajność nie mniejszą niż założona dla konkretnego budynku. Ilość wody z hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

tabelka