Roczne archiwum: 2017

Oceny ryzyka zawodowego

Dlaczego warto przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w miejscu pracy

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, mogących powodować wypadki w pracy lub choroby zawodowe. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym przede wszystkim z Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 226 pracodawca ma obowiązek oceniać
i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Dodatkowo pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą, jak również o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jakie korzyści gwarantuje ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, poza spełnieniem wymogów prawnych, niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zidentyfikować zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach w zakładzie pracy, a co za tym idzie, dobrać odpowiednie środki chroniące zdrowie i życie pracowników.

Jakie oceny ryzyka zawodowego wykonujemy

Nasza firma sporządza oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy! Nasi Specjaliści zaczynają od zebrania informacji o danym stanowisku tj. wykonywane czynności czy stosowane maszyny i urządzenia oraz identyfikacja zagrożeń. Szczególną uwagę zwracamy na czynniki niebezpieczne, które mogą spowodować ciężkie urazy.

Niezwykle istotne podczas identyfikacji zagrożeń jest zaangażowanie pracowników, wykonujących swoje obowiązki na danym stanowisku. To oni najlepiej znają środowisko pracy i są w stanie wskazać możliwe zagrożenia. Następnym krokiem w ocenie ryzyka zawodowego jest oszacowanie poziomu ryzyka. Nasi Specjaliście wykorzystują do tego metodę Risc Score, która uwzględnia takie parametry jak możliwe skutki, czas ekspozycji oraz prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia.

Celem przeprowadzenia takiej oceny jest zbadanie, czy poziom ryzyka zawodowego na danym stanowisku jest dopuszczalny. Nasi Specjaliści szczególną uwagę zwracają na działania profilaktyczne, które mają sprowadzić występujące ryzyko do możliwie najniższego poziomu. Dokładamy wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązania najbardziej adekwatne do konkretnego zakładu pracy i występujących w nim zagrożeń.

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego nasza firma przygotowuje komplet dokumentacji, aby pracodawca mógł zapoznać pracowników z wynikiem przeprowadzonej oceny.

Efektem dobrze przeprowadzonej ocena ryzyka zawodowego jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Pracownicy, mając świadomość możliwych zagrożeń oraz wiedzę, jak się przed tymi zagrożeniami chronić, czują się bezpieczniej. Zmniejsza to prawdopodobieństwo stresu zarówno u pracowników, jak i u pracodawców. Wprowadzenie niezbędnych działań zapobiegawczych, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy, a co za tym idzie – strat finansowych. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, niesie więc za sobą szereg korzyści dla całego zakładu pracy.

Oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy

 

Audyt BHP w magazynie – na co zwrócić uwagę

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów BHP na terenie firm funkcjonujących w różnych branżach. Ostatnio mieliśmy okazję dokonać przeglądu stanu BHP na terenie jednego z podwarszawskich magazynów.

Na bezpieczeństwo w obiektach magazynowych wpływa wiele czynników. Jednak na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, chcąc spełnić wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom magazynu? Jak powinien wyglądać audyt BHP? Odpowiedź na te pytania zawiera poniższy artykuł.

TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY

W ramach przeprowadzanego audytu BHP nasi Specjaliści sprawdzili, czy w magazynie zostały opracowane zasady ruchu wewnątrzzakładowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pracodawca powinien opracować zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, a także określić maksymalną prędkość środków transportu i komunikacji, uwzględniając szerokości dróg, widoczność i natężenie ruchu. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W związku z powyższym nasi Specjaliści podczas audytu BHP zwrócili szczególną uwagę na oznaczenie dróg transportowych w magazynie, które powinny być wyznaczone za pomocą ciągłych, dobrze widocznych pasów. Barwy należy dostosować do rodzaju nawierzchni (preferowane żółte lub białe). Drogi transportu powinny być wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odległości między mijającymi się pojazdami, pieszymi i pojazdami oraz w celu zachowania dostatecznych odległości od elementów wyposażenia magazynowego.

Minimalne szerokości drogi na odcinkach prostych przedstawia poniższa tabela.
Tabela . Zalecane minimalne szerokości dróg dla środków transportu na odcinkach prostych (wg PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania)

tabela

AUDYT BHP W MAGAZYNIE – SKŁADOWANIE

Kolejnym punktem realizowanego audytu BHP było określenie miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania materiałów. Towar w audytowanym przez naszą firmę magazynie składowany jest na regałach. W związku z tym, nasi specjaliści sprawdzili czy mają one wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz czy są zabezpieczone przed przewróceniem się.

Podczas audytu zwróciliśmy także uwagę, czy na regałach jest zamieszczona widoczna informacja odnośnie maksymalnego obciążenia półek. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się składowanie przedmiotów o największej masie na najniższych półkach regałów. Natomiast przy magazynowaniu przedmiotów, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, należy zapewnić ich stabilność. Dodatkowo trzeba uwzględnić ich środek ciężkości tak, aby zapobiec wywróceniu się lub spadnięciu. Jest to znaczący punkt audytu BHP, który z pewnością ograniczy liczbę wypadków oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa pracowników.

INSTRUKCJE BHP

Następnym krokiem przeprowadzanego przez naszych Specjalistów audytu BHP były zweryfikowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi czy też obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

Instrukcje te powinny wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Do podstawowych instrukcji, jakie powinny znaleźć się na magazynie zaliczamy m.in. instrukcję składowania i magazynowania, instrukcję BHP przy transporcie ręcznym czy też instrukcję BHP przy obsłudze urządzeń transportowych.

WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Ze względu na wykorzystywane w magazynie środki transportu, nasi Specjaliści podczas audytu BHP skupili się także na bezpieczeństwie operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Sprawdzono m.in. czy operatorzy tych wózków posiadają odpowiednie uprawnienia operatora oraz imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy.

Przeglądowi poddano także dokumentację eksploatacyjną używanych środków transportu. Pracodawca przed przekazaniem wózka do użytkowania, jest zobowiązany zapewnić kontrolę jego stanu technicznego. Szczegółowej kontroli podlegają m.in.: układ kierowniczy, układ hamulcowy i napędowy, mechanizmy podnoszenia, oświetlenie, sygnalizacja, urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz urządzenia zabezpieczające.

Kontrola ta powinna być potwierdzona wpisem w dokumentach eksploatacyjnych wózka. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzane kontroli warunków technicznych wózka przez operatora każdorazowo przed rozpoczęciem pracy.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożenia lub nie można go wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia określa rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

W audytowanym przez naszą firmę magazynie do takich prac niewątpliwie należą prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, do których zaliczamy wózki jezdniowe podnośnikowe. Ze względu na wykonywane czynności przez operatora wózka m.in.: podnoszenie ładunków na wysokość powyżej kabiny wózka oraz wstawianie i zdejmowanie przedmiotów z górnych półek regałów wysokiego składowania, istnieje zagrożenie wystąpienia urazu głowy.

Podczas audytu BHP nasi Specjaliści zwrócili więc szczególną uwagę na wyposażenie i stosowanie przez pracowników magazynu środków ochrony indywidualnej w postaci hełmów ochronnych.

Wszystkie powyżej opisane czynniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania magazynu. Dzięki m.in. odpowiednim instrukcjom BHP czy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, wynik przeprowadzonego audytu BHP będzie pozytywny. Nasza firma przeprowadza audyt BHP w celu zweryfikowania warunków w miejscu pracy. Specjaliści oceniają zgodność warunków zastanych w obiekcie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas audytu BHP, wskazujemy wszystkie możliwe rozwiązania zmierzające do polepszenia warunków pracy oraz likwidacji zagrożeń.

Audyt BHP w magazynie

Badanie hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Badanie hydrantów to obowiązek

Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którymi urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Badanie hydrantów przeciwpożarowych

Wydajność hydrantów

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary).

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący:

– hydrant DN-25 : 1 dm3/s,
– hydrant DN-33: 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s,
– hydrant DN-80 : 10 dm3/s,
– hydrant DN-100 : 15 dm3/s .

Przeglądy hydrantów – nieprawidłowości

W trakcie powadzonych przeglądów często stwierdzamy nieprawidłowości, jakie pozostawili po sobie konserwatorzy innych firm lub firmy wykonawcze w przypadku nowych obiektów.

Do najczęstszych nieprawidłowości, które stwierdzamy podczas badania hydrantów wewnętrznych jest brak w szafkach hydrantowych prądownicy lub węża, które są integralnymi elementem hydrantu wewnętrznego. Często również zdarza się, że wąż posiada jeszcze taśmy transportowe, które uniemożliwią jego zadziałanie podczas próby napełnienia wodą.

Ostatnio nasz konserwator spotkał się z przypadkiem, gdzie nie było pokrętła zaworu hydrantowego, a sam wąż nie był podłączony do zaworu. Brak bieżącej konserwacji może również doprowadzić do powstania osadu w rurach, co podczas wypływu wody zablokuje prądownice.

Powyższe przykłady potwierdzają, że przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowane firmy, zatrudniające profesjonalnych konserwatorów PPOŻ.

Zapchany i zakurzony hydrant

Hydranty zewnętrzne

W zależności od wielkości obiektu oraz jego rodzaju, właściciel obiektu powinien zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych. Obowiązek zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę hydrantów zewnętrznych wynika z „§ 3.1-2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.” W przypadku gdy na sieci wodociągowej występują hydranty zewnętrzne podziemne lub nadziemne, muszą one posiadać wydajność nie mniejszą niż założona dla konkretnego budynku. Ilość wody z hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

tabelka

Podstawowe szkolenie bhp

Szkolenie wstępne BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy.

W celu zapoznania nowozatrudnianego pracownika z wymaganiami bezpieczeństwa, pracodawca musi zapewnić pracownikowi podstawowe szkolenie bhp czyli szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie składa się z dwóch części: szkolenia wstępnego ogólnego tzw. instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, czyli szkolenia na określonym stanowisku pracy.

Instruktaż ogólny

W ramach instruktażu ogólnego pracownik powinien poznać przede wszystkim podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady BHP, które obowiązują w danym zakładzie oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Taki instruktaż musi przejść każda osoba, która rozpoczyna pracę w danym zakładzie, w tym także odbywający praktykę studenci oraz uczniowie szkoły zawodowej.

Minimalny czas trwania szkolenia BHP dla instruktażu ogólnego to 3 godziny lekcyjne, trwające po 45 min.

Instruktaż stanowiskowy

Pracodawca dodatkowo ma obowiązek wydać pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. Dlatego nowozatrudniony pracownik przechodzi także szkolenie wstępne na konkretnym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe np. pracodawca lub kierownik. Bardzo ważne, aby osoba ta została przeszkolona wcześniej w zakresie metod prowadzenie instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić pracownikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które występują na jego stanowisku. Na szkoleniu powinny być omówione możliwe zagrożenia, a co za tym idzie także sposoby jak się przed tymi zagrożeniami chronić. Poza tym kwestie związane z ryzykiem zawodowym i metody bezpiecznej pracy – czyli jak wykonywać swoje obowiązki, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i swoich współpracowników.

Poza nowozatrudnionymi w zakładzie osobami, takie szkolenie muszą przejść pracownicy przenoszeni na stanowisko, gdzie występuje narażenie na czynniki uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne. Szkolenie to obowiązuje również uczniów i studentów obywających praktykę w zakładzie pracy. Ważne, aby pamiętać o tym, że w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach musi odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Są przypadki, kiedy pracownik musi ponownie odbyć szkolenie na swoim stanowisku pracy. Dzieje się tak, kiedy na stanowisku zostają wprowadzone zmiany techniczne czy też organizacyjne np. dochodzi do wymiany sprzętu. Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z tymi zmianami i przygotować go do bezpiecznej pracy w zmienionych warunkach.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony przede wszystkim od rodzaju pracy i występujących zagrożeń, a także stażu pracy i przygotowania zawodowego danego pracownika. Nie może trwać jednak krócej niż 8 godzin lekcyjnych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne. Natomiast 2 godziny lekcyjne dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych.

W przypadku instruktaży stanowiskowych prowadzonych po wprowadzonych zmianach na dotychczasowym stanowisku, czas powinien być dostoswany do rodzaju i zakresu tych zmian. Pracownik może być dopuszczony do pracy wyłącznie po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

Pracownik musi potwierdzić odbycie szkolenia na piśmie, w związku z tym w ramach szkolenia wstępnego BHP powinna być sporządzona karta szkolenia, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Podstawowe szkolenie bhp pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników oświaty

Początek roku szkolnego to początek cyklu szkoleń BHP. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego firma BHP Bezpieczeństwo miesiąc wrzesień może zaliczyć do bardzo udanych! Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych. Naszymi słuchaczami byli przede wszystkim pedagodzy. Jednak do grona szkolonych pracowników możemy zaliczyć również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych czy robotniczych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wyszczególnionym w Kodeksie Pracy. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Nasi Specjaliści w ramach szkolenia wstępnego BHP mieli przyjemność przeprowadzić dla pracowników placówek oświatowych instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy .

Dodatkowo firma BHP Bezpieczeństwo na przełomie sierpnia i września przeprowadziła szereg szkoleń okresowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych, których celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Nasi Specjaliści przeszkolili ponad 250 pracowników warszawskich szkół. Programy szkoleń były dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Nasi Specjaliści na szkoleniach pracowników administracyjno-biurowych szczególną uwagę zwracali m.in. na ergonomię pracy. Praca ta często charakteryzuje się monotonią, a pracownik przez większość czasu pozostaje w niezmiennej pozycja ciała. W związku z tym, niezwykle istotne jest zadbanie o jego komfort pracy, który przekłada się niewątpliwie na wydajność pracy oraz zdrowie pracownika.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

W ramach szkoleń bhp osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dołożyliśmy wszelkich starań, aby omówić realne zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków
w pracy. Zwróciliśmy również uwagę na znajomość instrukcji BHP, w zakresie prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy.

Elementy szkolenia BHP

Istotnym elementem szkoleń bhp przeprowadzonych w palcówkach oświatowych było omówienie zagadnień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nasi Specjaliści zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie przerw międzylekcyjnych.

Ważnym elementem szkoleń bhp było także skupienie się na zasadach postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak wypadek osób pozostających pod opieką szkoły czy powstanie pożaru. Niezależnie od grupy zawodowej, nieodzownymi elementami naszych szkoleń były przede wszystkim zagadnienia dotyczące postępowania powypadkowego w związku z wypadkami w pracy czy w drodze do/z pracy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie bhp dla nauczycieli

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

nowo powstałej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wykonaliśmy zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych przechodzących przez przedsionek przeciwpożarowy klatki schodowej.

Zabezpieczenia ppoż tras kablowych są bardzo istotne ze względu na konieczność zapewnienia dostaw w energię elektryczną do urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania pożaru. Obudowa dzięki swoim właściwościom stanowi zabezpieczenie znajdujących się w niej przewodów elektrycznych. To z kolei gwarantuje zapewnienie dostaw energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych w założonym czasie.

Zabezpieczenie ppoż tras kablowych w budynku

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych – technika wykonania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów kablowych zrealizowaliśmy przy zastosowaniu materiałów firmy PROMAT zapewniając obudowie parametr odporności ogniowej EI 60.

EI 60 oznacza zapewnienie szczelności oraz izolacyjności ogniowej wnętrza zabudowy przeciwpożarowej przez 60 minut czasu trwania pożaru.
W skład użytych materiałów wchodziły płyty Promatect L-500 o grubości 40 mm oraz materiały uszczelniające łączenia płyt, oraz wyjścia instalacji z zabudowy, takie jak: PROMASEAL Mastic oraz PROMASTOP Coating.
Zgodnie z przedstawionym projektem, zabudowa została wykonana trój oraz czterostronnie, mocując ją do stropu lub zapewniając nośność za pośrednictwem stalowych zawiesi.

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych w budynku

Przepusty ppoż

Zabezpieczeniu ppoż podlegały również przewody wychodzące z obudowy. Były to trasy kablowe wchodzące do szachtów elektrycznych zlokalizowanych bezpośrednio przy przedsionku przeciwpożarowym. Były to również przewody wychodzące bezpośrednio z wykonanej zabudowy ppoż. Stworzone w ten sposób przepusty przeciwpożarowe posiadają odporność ogniową pomniejszoną do parametrów pożarowych przegrody (m.in. zabudowy PROMAT) osiągając minimalną wymaganą wartość odporności ogniowej 60 minut (EI60).

Rzetelność realizacji zabezpieczeń ppoż

Ze względu na ograniczony czas realizacji w związku z planowym terminem odbioru budynku, nasza firma wykonała zabudowę wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zaledwie w 12 godzin roboczych.
BHP Bezpieczeństwo stawia na jakość świadczonych usług, zapewniając profesjonalne wykonanie powierzonych robót. Dostosowujemy się przy tym do terminów określanych przez zleceniodawców.

Podstawa prawna:

§ 232 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015. Poz. 1422)
„Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4×1,4. Ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych – z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 wykonane z materiałów niepalnych …”

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń w zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niedawno mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenia ppoż dla pracowników Fundacji SCOLAR w Warszawie. Specjaliści z firmy BHP Bezpieczeństwo przeszkolili ponad 100 pracowników.

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR i ćwiczenia ewakuacji

Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uczestnicy mieli możliwość przejścia przez zadymiony namiot – ćwiczenie ewakuacji. W trakcie szkolenia PPOŻ. namiot wypełniony był gęstym sztucznym dymem, który jest całkowicie bezpieczny. Wejście do zadymionego namiotu było dla uczestników ogromnym przeżyciem, które dodatkowo pozwoliło uświadomić sobie, w jakich warunkach można znaleźć się w trakcie trwania pożaru.

Uczestnik szkolenia wchodząc do namiotu ewakuacyjnego kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego według znaków ewakuacyjnych. W trakcie przejścia przez namiot uczestnik musiał zlokalizować i zabrać gaśnicę, którą po wyjściu z namiotu miał za zadanie zgasić płonący obiekt.

Praktyczne ćwiczenie ewakuacji w zadymionym namiocie uczy odpowiedniego zachowania
w sytuacjach nagłych, niebezpiecznych związanych w zadymieniem pomieszczeń. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, każdy uczestnik szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego przełamując w ten sposób swój strach przed użyciem gaśnicy w sytuacji awaryjnej.

Szkolenia ppoż dla pracowników z ćwiczeniami ewakuacji z zadymionego namiotu

Pokaz gaśniczy na szkoleniu ppoż

Szkolenie zostało wzbogacone o pokaz gaśniczy – szkolenie z praktycznego użycia podręcznych urządzeń przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych. Podczas pokazu uczestnicy szkolenia przetestowali użycie koca gaśniczego oraz różnych typów gaśnic.

W trakcie szkolenia PPOŻ. zaprezentowano również zjawisko wykipienia oleju, uzyskując imponującą wielkość płomienia, co z całą pewności uzmysłowiło uczestnikom szkolenia ryzyko z jakim wiąże się dolanie wody do wrzącego oleju.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej spotkało się z ogromną aprobatą uczestników, zapewniając nam motywację do dalszego doskonalenia w zakresie prowadzonych szkoleń przeciwpożarowych.

Szkolenie BHP dla pracowników Trattoria Rucola

Firma BHP Bezpieczeństwo na co dzień przeprowadza profesjonalne szkolenie bhp dla pracowników różnych grup zawodowych.  Ostatnio mieliśmy okazję przeszkolić pracowników sieci restauracji Trattoria Rucola.

Cykl przeprowadzonych szkoleń BHP objął grupę 120 słuchaczy, którą w większości stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Szkolenie BHP dla pracowników restauracji składało się z trzech bloków tematycznych: BHP, PPOŻ oraz zagadnień dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasi pracownicy to zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie BHP i PPOŻ, a także ratownicy medyczni z wieloletnim stażem. Prowadzone przez nas szkolenia to ogromna dawka wiedzy podana w bardzo ciekawej formie.

Szkolenie BHP dla pracowników restauracji w Warszawie

Program szkolenia

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP wyróżniało się wysoką wartością merytoryczną wykładów oraz przystępnością treści przekazywanych przez naszego Specjalistę. Podczas szkolenia bhp staraliśmy się sprostać wymaganiom naszego Klienta. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby wszystkie zorganizowane przez nas szkolenia bhp były ciekawe dla uczestników i pełne profesjonalnych porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończonym szkoleniu bhp każdy uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym BHP.

Szkolenie PPOŻ

Blok poświęcony szkoleniu PPOŻ. wyróżnił się możliwością poznania metod zwalczania pożarów w praktyce. Po przyswojeniu materiału teoretycznego słuchacze mieli możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic oraz koca gaśniczego. Firma BHP Bezpieczeństwo w trakcie szkolenia PPOŻ. zapewniła również możliwość ugaszenia pożaru testowego za pośrednictwem urządzeń przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym oraz wężem półsztywnym.

W trakcie zajęć praktycznych na szkoleniu PPOŻ. uczestnicy przeszli przez zadymiony namiot ewakuacyjny symulujący warunki pożarowe z jakimi mamy do czynienia w przypadku konieczności ewakuacji z budynku.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Po odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w firmie BHP Bezpieczeństwo, każdy uczestnik poznaje reguły udzielania pierwszej pomocy, co będzie mógł swobodnie wykorzystać w prawdziwych sytuacjach ratowania życia.

Szkolenie składało się z wykładu, pokazów, prezentacji oraz co najistotniejsze – ćwiczeń. Praktyczna część szkolenia była dla uczestników niezwykle ciekawa oraz prowadziła przez zabawę do nauki niezwykle ważnych kwestii dotyczących ratowania ludzkiego życia.

Słuchacze mieli również możliwość wykonywania ćwiczeń z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego, w którego skład wchodziły apteczki, materiały opatrunkowe, kołnierze ortopedyczne, nosze, kamizelki symulujące zadławienie i wiele innych. Ponadto wszystkie ćwiczenia wykonywane były na fantomach oraz z wykorzystaniem treningowego defibrylatora (AED).

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Omdlenie – kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Firma BHP Bezpieczeństwo realizuje profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzamy szkolenia, obejmujące pełny zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi oraz z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych. Poruszane są na nich różnego rodzaju problemy. Poniżej przedstawiamy jeden z nich.

Czym jest omdlenie

Omdlenie to chwilowa utrata przytomności wywołana przejściowym niedotlenieniem mózgu.

Objawy poprzedzające omdlenie:

 • blada, spocona skóra,
 • osłabienie mięśniowe,
 • „mroczki” przed oczami,
 • szum w uszach

Omdlenie pracownika

Kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Najczęściej na wystąpienie omdlenia mają wpływ takie czynniki jak:

 • gwałtowne powstanie z pozycji leżącej lub siedzącej, pojawiające się „mroczki” przed oczami i zawroty głowy,
 • przemęczenie, osłabienie organizmu,
 • duszność i brak dostępu do świeżego powietrza,
 • wysoka temperatura,
 • wzmożone stany emocjonalne (np. silny ból, na widok krwi).

Postępowanie w przypadku omdlenia

 1. Ułóż osobę poszkodowaną na wznak w bezpiecznym miejscu.
 2. Odepnij/rozerwij uciskające szyję elementy garderoby, tj. krawat, mucha, kołnierzyk, golf.
 3. Otwórz okna i drzwi, udostępniając poszkodowanemu jak najwięcej powietrza. Nie dopuszczaj do osoby poszkodowanej świadków zdarzenia. W przypadku gdy osoba poszkodowana odzyska przytomność, staraj się, aby nie zmieniała pozycji – gwałtowne powstanie może doprowadzić do ponownego omdlenia.
 4. Jeżeli po upływie 2 minut, poszkodowany nie odzyska przytomności, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej i zawiadom karetkę pogotowia ratunkowego. Do momentu przyjazdu pogotowia, kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego.
 5. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny osoby poszkodowanej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na omawiany temat, skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalne szkolenie teoretyczno-praktyczne z udzielania pierwszej pomocy!

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Czy mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK! Mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Każdy z nas, kto zauważy sytuację, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. Ten, kto postąpi inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej:
Artykuł 162 Kodeksu karnego:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Etapy udzielania pierwszej pomocy

Większość sytuacji, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rannej bądź nieprzytomnej, wywołuje u świadków zdarzenia ogromny stres i panikę. Opisane emocje nie sprzyjają podejmowaniu logicznych i trafnych decyzji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie lub nawet życie.

Istnieje uniwersalny schemat, opisujący, jakie czynności powinny następować po sobie i krok po kroku prowadzi nas przez najważniejsze etapy udzielania pierwszej pomocy. Taki schemat zdecydowanie ułatwi nam przeprowadzenie udanej akcji ratunkowej. Dodatkowo będziemy pamiętali o jej najważniejszych elementach.

Musimy jednak zwrócić uwagę, na różnorodność sytuacji oraz okoliczności zdarzeń. One utrudniają, lub czasem nawet uniemożliwiają znalezienie idealnego schematu postępowania. Każdy przypadek jest inny i należy zdać się także na własne umiejętności i analizę sytuacji.

Wypadek - obowiązek udzielania pierwszej pomocy

 

Poniżej dla przypomnienia, 5 głównych etapów udzielania pierwszej pomocy.

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Ocena stanu poszkodowanego.
 3. Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych.
 4. Wezwanie pomocy.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udzielania pierwszej pomocy bądź uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, skontaktuj się z naszym biurem.