Badanie hydrantów

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Badanie hydrantów to obowiązek

Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którymi urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Badanie hydrantów przeciwpożarowych

Wydajność hydrantów

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary).

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący:

– hydrant DN-25 : 1 dm3/s,
– hydrant DN-33: 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s,
– hydrant DN-80 : 10 dm3/s,
– hydrant DN-100 : 15 dm3/s .

Przeglądy hydrantów – nieprawidłowości

W trakcie powadzonych przeglądów często stwierdzamy nieprawidłowości, jakie pozostawili po sobie konserwatorzy innych firm lub firmy wykonawcze w przypadku nowych obiektów.

Do najczęstszych nieprawidłowości, które stwierdzamy podczas badania hydrantów wewnętrznych jest brak w szafkach hydrantowych prądownicy lub węża, które są integralnymi elementem hydrantu wewnętrznego. Często również zdarza się, że wąż posiada jeszcze taśmy transportowe, które uniemożliwią jego zadziałanie podczas próby napełnienia wodą.

Ostatnio nasz konserwator spotkał się z przypadkiem, gdzie nie było pokrętła zaworu hydrantowego, a sam wąż nie był podłączony do zaworu. Brak bieżącej konserwacji może również doprowadzić do powstania osadu w rurach, co podczas wypływu wody zablokuje prądownice.

Powyższe przykłady potwierdzają, że przeglądy hydrantów wewnętrznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowane firmy, zatrudniające profesjonalnych konserwatorów PPOŻ.

Zapchany i zakurzony hydrant

Hydranty zewnętrzne

W zależności od wielkości obiektu oraz jego rodzaju, właściciel obiektu powinien zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych. Obowiązek zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę hydrantów zewnętrznych wynika z „§ 3.1-2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.” W przypadku gdy na sieci wodociągowej występują hydranty zewnętrzne podziemne lub nadziemne, muszą one posiadać wydajność nie mniejszą niż założona dla konkretnego budynku. Ilość wody z hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

tabelka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *